Algemene voorwaarden

Op al onze boekingen zijn algemene voorwaarden van toepassing, waaronder de Algemene Voorwaarden van TUI Nederland. Het hangt van uw boeking af welke algemene voorwaarden precies van toepassing zijn.

Algemene Voorwaarden:

1. Indien u een georganiseerde reis* boekt, waarbij de dienstverlener TUI, Holland International, Reisadviesbureau Effting, Extravacanza of Wedding Unlimited is, gaat u een reisovereenkomst aan met TUI Nederland N.V. In dat geval zijn zowel de ANVR Reisvoorwaarden als de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. van toepassing. Een eigen vervoer reis (Overland Reis) of een los reiselement (bv. accommodatie of autohuur) is geen pakketreis. Op deze situatie is slechts alinea 4 hieronder van toepassing.

2. Indien een ander dan een in alinea 1 genoemd bedrijf de organisator van de georganiseerde reis* is, gaat u een reisovereenkomst aan met die desbetreffende reisorganisator. In dat geval zijn zowel de ANVR Reisvoorwaarden als de (eventuele) algemene voorwaarden van die reisorganisator van toepassing. In deze situatie komt er een reisovereenkomst tot stand tussen u en die reisorganisator en treedt TUI Nederland N.V. slechts op als bemiddelaar.

3. Indien u een reis boekt die niet aan de criteria van een georganiseerde reis (zie *) voldoet en die bestaat uit een los ticket van TUIfly, Jetairfly of Transavia, gaat u een luchtvervoerovereenkomst aan met TUI Nederland N.V. In dat geval zijn de Algemene Vervoersvoorwaarden TUIfly van toepassing. De door u geboekte vlucht kan alleen tegen de in die vervoersvoorwaarden genoemde kosten worden geannuleerd of gewijzigd.

4. Op alle vormen van dienstverlening door TUI Nederland N.V. die niet vallen onder de alinea’s 1 t/m 3, zijn de ANVR Boekingsvoorwaarden en de (eventuele) algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener(s) van toepassing. In die gevallen treedt TUI Nederland N.V. slechts op als bemiddelaar, en wordt zij geen partij bij de overeenkomst, tussen de reiziger en de dienstverlener.

5. Op alle georganiseerde reizen* en op alle individuele overeenkomsten van verblijf of vervoer (met uitzondering van losse overeenkomsten van luchtvervoer en autohuur), zijn daarnaast de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing. De SGR-garantie houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

6. Op alle georganiseerde reizen* en op alle individuele overeenkomsten van verblijf of vervoer, zijn daarnaast de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Deze garantieregeling houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, u als consument die deelneemt aan een georganiseerde reis, (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uitgevoerd kan worden en dat u de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien als gevolg van een calamiteit de reis aangepast moet worden of indien u vervroegd gerepatrieerd moet worden. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis, een en ander ter beoordeling van de Calamiteitencommissie.

7. Indien u tevens een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten via één van de in alinea 1 met name genoemde dienstverleners, zijn op die verzekeringsovereenkomst de algemene voorwaarden van de betreffende verzekeraar van toepassing. TUI Nederland N.V. treedt in die gevallen slechts op als bemiddelaar tussen de reiziger en de verzekeraar, en wordt geen partij bij de verzekeringsovereenkomst. 

*) Een georganiseerde reis (ook wel pakketreis) is een door een reisorganisator samengestelde reis die een overnachting omvat of tenminste 24 uur duurt en die twee of meer van de volgende elementen omvat: a) transport; b) accommodatie; c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.  

Alle hierboven genoemde voorwaarden zijn u ten tijde van de boeking ter hand gesteld. Zij zijn ook op te vragen bij TUI Nederland N.V., afd. Klantenservice, Postbus 365, 7500 AJ Enschede en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Mocht enig onderdeel van deze verwijzing aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen per e-mail op algemenevoorwaarden@tui.nl. Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor vragen over algemene voorwaarden. E-mailberichten met een andere strekking (zoals vragen over boekings- of betalingsstatus) worden niet in behandeling genomen.


Bekijk algemene voorwaarden van: