Op alle boekingen die u bij ons maakt zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder kunt u zien welke algemene voorwaarden dat in uw specifieke geval zijn.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Als u een pakketreis boekt, waarbij de organisator TUI is, gaat u een pakketreisovereenkomst aan met TUI Nederland N.V. In dat geval zijn zowel de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 1 als de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. van toepassing. Eén losse reisdienst (bv. accommodatie of autohuur) is geen pakketreis. Op deze situaties is alinea 5 van toepassing. Nota bene: op pakketreizen met bestemming Jamaica en een vertrekdatum vanaf 23 november 2023, alsmede de bestemming Cuba (Varadero), Dominicaanse Republiek, Mexico, Aruba, Bonaire en Curacao en een vertrekdatum vanaf 15 maart 2024, zijn naast de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 1, de volgende voorwaarden van toepassing: Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. (TRIPS)

2. Als een ander dan een in alinea 1 genoemd bedrijf organisator van de pakketreis is, gaat u een reisovereenkomst aan met die desbetreffende organisator. In dat geval zijn zowel de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 1 als de (eventuele) algemene voorwaarden van die reisorganisator van toepassing. Bij de pakketreisovereenkomst die u in dit geval sluit met de betreffende organisator, treedt TUI Nederland N.V. alleen op als doorverkoper en wordt zij geen partij bij die pakketreisovereenkomst.

3. Als u reis boekt die niet aan de criteria van een pakketreis voldoet en die alleen bestaat uit een los ticket van TUI fly of Transavia, gaat u een luchtvervoersovereenkomst aan met TUI Nederland N.V. In dat geval zijn de Algemene Vervoersvoorwaarden TUI fly van toepassing. De door u geboekte vlucht kan alleen tegen de in die vervoersvoorwaarden genoemde kosten worden geannuleerd of gewijzigd.

4.       Als u een reis boekt die voldoet aan de criteria van een gekoppeld reisarrangement, dan gaat u afzonderlijke overeenkomsten aan met de desbetreffende dienstverleners. In dat geval zijn dan de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 2 van toepassing.

5.       Op alle vormen van dienstverlening door TUI Nederland N.V. die niet vallen onder de alinea’s 1 t/m 4 zijn de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 3 en de (eventuele) algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener(s) van toepassing.

6.       Op alle pakketreizen en op alle individuele overeenkomsten van verblijf of vervoer (met uitzondering van losse overeenkomsten van luchtvervoer en autohuur), zijn daarnaast de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing. De SGR-garantie houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

7. Op alle pakketreizen en op alle individuele overeenkomsten van verblijf of vervoer (met uitzondering van losse overeenkomsten van luchtvervoer en autohuur), zijn daarnaast de voorwaarden van de Stichting Calamiteitenfonds van toepassing. Deze garantieregeling houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, u als consument die deelneemt aan een pakketreis, (een deel van) uw reissom terugkrijgt als de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uitgevoerd kan worden en dat u de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien als gevolg van een calamiteit de reis aangepast moet worden of als u vervroegd gerepatrieerd moet worden. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis, een en ander ter beoordeling van de Calamiteitencommissie.

8. Als u via ons ook een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten bij de Europeesche, zijn op die verzekeringsovereenkomst de algemene voorwaarden van de Europeesche van toepassing. TUI Nederland N.V. treedt in die gevallen alleen op als bemiddelaar tussen de reiziger en de verzekeraar, en wordt geen partij bij de verzekeringsovereenkomst.

9. Op alle vormen van dienstverlening door TUI Nederland N.V. die vallen onder de alinea’s 1 en 3 en die zijn geboekt op www.tui.nl zijn bovendien de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing.

10. TUI verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde (privacy)regelgeving. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is het TUI Privacy Beleid van toepassing. In dit Privacy Beleid staat uitgebreid beschreven onder welke voorwaarden en op welke wijze TUI uw persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast staat in het Privacy Beleid aangegeven wat uw rechten zijn ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens. Het TUI Privacy Beleid is te raadplegen en terug te vinden op https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/. 

Alle hierboven genoemde voorwaarden zijn u ten tijde van de boeking ter hand gesteld. Zij zijn ook op te vragen bij TUI Nederland N.V. afd. Klantenservice, Postbus 365, 7500 AJ Enschede en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Mocht enig onderdeel van deze verwijzing aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen per e-mail op algemenevoorwaarden@tui.nl. Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor vragen over algemene voorwaarden. E-mailberichten met een andere strekking (zoals vragen over boekings- of betalingsstatus) worden niet in behandeling genomen.