Tot 50,- korting op wintervakanties dicht bij huis

Actievoorwaarden

Op deze pagina zijn de actievoorwaarden te vinden van actuele en onlangs geëindigde campagnes en acties.

Lopende actiesLoopt tot
Ontvang de TUI nieuwsbrief én maak kans op een reischeque t.w.v. 425,- 16 december 2021

Voorwaarden winactie Ontvang de TUI nieuwsbrief én maak kans op een reischeque t.w.v. 425,-

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Ontvang de TUI nieuwsbrief én maak kans op een reischeque t.w.v. 425,-!)’ (hierna: “De Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3, 2288 GC te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • Deze Actie is een eenmalige winactie. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).[DdJJ1] 
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: communicatie@tui.nl. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Het Actiemechanisme

 • Deelnemers doen mee door op de pagina https://www.tui.nl/nieuwsbrief/actie/ zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, ieder kwartaal is er een nieuwe winnaar.  
 • Aan het einde van de actieperiode wordt er geloot tussen alle deelnemers.
 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V, (tevens de moederonderneming, dochter-, zusterentiteiten) mogen deelnemen, echter maken zij geen kans op de Prijs.
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van TUI over te leggen.

De Prijs

 • Er wordt één (1) Prijs uitgereikt per kwartaal. De Prijs betreft een reischeque t.w.v. 425,-
 • Aan het inwisselen van de Prijs kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 • Over de uitslag en toekenning van de Prijs alsmede het inwisselen van de Prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

De Winnaar

 • De bekendmaking van de Winnaar zal plaatsvinden uiterlijk één maand na het einde van het desbetreffende kwartaal. De Winnaar zal een e-mail ontvangen van TUI waarop binnen twee weken dient te worden gereageerd door de Winnaar. Indien de Winnaar niet binnen de gestelde termijn handelt, vervalt de Prijs en zal een nieuwe Winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen.
 • Indien de Winnaar geen gebruik kan of wil maken van de Prijs, dan vervalt het recht op de prijs. TUI is niet gehouden de prijs aan een andere deelnemer toe te wijzen.
 • Over de winnaar of prijs wordt niet met andere Deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.

Privacy

 • Verzamelde persoonsgegevens van Deelnemers, worden door TUI opgenomen in de klantendatabase 1) teneinde de Deelnemers nieuwsbrieven te kunnen toezenden en 2) teneinde uitvoering te kunnen geven aan de Actie.  De verzamelde persoonsgegevens worden niet verstrekt aan partners of derden. TUI zal de verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, overeenkomstig haar privacy statement (https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/).
Actievoorwaarden Retail actie 'Discover your country' 1 november 2020

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie: Discover your country (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • De Actie vindt plaats op de vooraf gecommuniceerde datum (hierna: “de Actieperiode”).
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de TUI check-in actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: activaties@tui.nl Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 • De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Het Actiemechanisme 

 • Deelname is mogelijk op de vooraf gecommuniceerde dag.
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van TUI over te leggen.
 • Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor iedereen.
 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V en Kras B.V. mogen deelnemen, echter zij maken geen kans op de Prijs. 
 • Met de Deelname aan de Actie staat de Deelnemer er voor in dat de opgegeven persoon instemt met de Actievoorwaarden en akkoord gaat met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 
 • De Deelnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van de Actievoorwaarden door de Winnaar(s). 
 • Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden en staat open voor iedereen.

De prijzen

 • Met de Actie wordt uit alle juist ingevulde flyers per filiaal 1 winnaar getrokken die een reischeque t.w.v. 250,- wint. 
 • Indien de vakantie (bij besteding van een gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een hogere waarde vertegenwoordigt dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), dient het verschil te worden bijbetaald door de prijswinnaar.
 • Indien de vakantie (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een lagere waarde vertegenwoordigd dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), valt het verschil vrij ten goede van TUI.
 • Op het moment van boeken (bij besteding van de gewonnen reischeque) dient de vakantie beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van TUI. Bij gebrek aan beschikbaarheid is TUI gerechtigd de winnaar een alternatieve retourvlucht van gelijke maximale waarde aan te bieden.
 • De prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 • TUI zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

De winnaars

 • De winnaars van de prijzen worden binnen 2 weken na de Actie benaderd door het desbetreffende filiaal.
 • De winnaars van de prijzen worden via het betreffende filiaal bekend gemaakt met een kleine uitreiking.
 • Gewonnen prijs kan niet worden geruild.
 • Over de Actie, winnaar of prijs wordt niet gecorrespondeerd.

Privacy

 • Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers, zullen door TUI worden opgenomen in hun klantendatabase uitsluitend ten behoeve van de Actie en worden verder niet verstrekt aan partners of derden. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de winnaar. TUI zal eventueel verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie privacy statement.  
  https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/
  Het beeldmateriaal dat tijdens de actie wordt gemaakt door TUI mag door TUI worden gebruikt voor promotionele doeleinden en online gebruik. 
 • Met het accepteren van deze actievoorwaarden geeft Deelnemer toestemming voor het gebruik van bovengenoemd beeldmateriaal van de winnaar, alsmede voor de onder zijn gezag of toezicht staande minderjarige personen die zichtbaar zijn tijdens de prijsuitreiking en/of de winnaar zullen vergezellen gedurende de gewonnen prijs (de vakantie).   
 • TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, gebreken dan wel problemen voortvloeiende uit onder meer deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie.
 • TUI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien. 
 • TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • TUI behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de kanalen van de betreffende winkel.
 • De winnaar is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan en andere kosten die op de reis betrekking hebben komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de eventuele prijs. 
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door TUI.
Actievoorwaarden Retail actie 'Kraak de kluis' 1 november 2020

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie: Kraak de Kluis (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • De Actie is een gelegenheidsactie. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van een feest/mijlpaal/ verbouwing/verhuizing. De Actie vindt plaats op de vooraf gecommuniceerde datum (hierna: “de Actieperiode”).
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: activaties@tui.nl Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 • De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Het Actiemechanisme 

 • Deelnemers doen mee aan de Actie door in de Actieperiode de code van de kluis te komen kraken bij de desbetreffende winkel. Vanaf dit moment maakt een deelnemer kans om te winnen.
 • TUI zal gedurende de Actieperiode de Actie promoten door middel van social media, als Facebook en  Instagram, en advertenties. De algemene voorwaarden van onder meer Facebook, Instagram en andere sociale media zullen gelden. TUI is niet verantwoordelijk voor deze algemene voorwaarden, noch aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

Deelname 

 • Deelname is mogelijk op de vooraf gecommuniceerde dag en het tijdstip.
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van TUI over te leggen.
 • Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor iedereen.
 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht  van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V en Kras B.V. mogen deelnemen, echter zij maken geen kans op de Prijs. 
 • Met de Deelname aan de Actie staat de Deelnemer er voor in dat de opgegeven persoon instemt met de Actievoorwaarden en akkoord gaat met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 
 • De Deelnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van de Actievoorwaarden door de Winnaar(s). 
 • Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden en staat open voor iedereen.

De prijzen

 • Met de Actie worden gedurende de gecommuniceerde tijden elk uur prijzen verloot. 
 • Indien het vliegticket (bij besteding van een gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een hogere waarde vertegenwoordigt dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), dient het verschil te worden bijbetaald door de prijswinnaar.
 • Indien het vliegticket (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een lagere waarde vertegenwoordigd dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), valt het verschil vrij ten goede van TUI.
 • Op het moment van boeken (bij besteding van de gewonnen reischeque) dient de vlucht beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van TUI. Bij gebrek aan beschikbaarheid is TUI gerechtigd de winnaar een alternatieve retourvlucht van gelijke maximale waarde aan te bieden.
 • De prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 • TUI zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

De winnaars

 • De winnaars van de prijzen worden in de winkel bekend gemaakt bij het kraken van de kluis.
 • De winnaars van de prijzen worden direct na het kraken van de juiste kluiscode bekend gemaakt.
 • Gewonnen prijs kan niet worden geruild.
 • Over de Actie, winnaar of prijs wordt niet gecorrespondeerd.

Privacy

 • Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers, zullen door TUI worden opgenomen in hun klantendatabase uitsluitend ten behoeve van de Actie en worden verder niet verstrekt aan partners of derden. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de winnaar. TUI zal eventueel verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie privacy statement.  
  https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/
  Het beeldmateriaal dat tijdens de actie wordt gemaakt door TUI mag door TUI worden gebruikt voor promotionele doeleinden en online gebruik. 
 • Met het accepteren van deze actievoorwaarden geeft de Deelnemer toestemming voor het gebruik van bovengenoemd beeldmateriaal van de winnaar, alsmede voor de onder zijn gezag of toezicht staande minderjarige personen die zichtbaar zijn tijdens de prijsuitreiking.
 • TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, gebreken dan wel problemen voortvloeiende uit onder meer deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie.
 • TUI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien. 
 • TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • TUI behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de kanalen van de betreffende winkel.
 • De winnaar is zelf verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan en andere kosten die op de reis betrekking hebben komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de eventuele prijs. 
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door TUI.
Voorwaarden €50 extra korting bij besteding van €250 31 december 2020

Voorwaarden €50 extra korting bij besteding van €250 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘€50 extra korting bij besteding van €250  ‘(hierna: “De Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3, 2288 GC te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • De Actie is eenmalig. Door gebruik te maken van de Actie, verklaren klanten die gebruik maken van de Actie  (hierna: “Deelnemers”) te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: communicatie@tui.nl. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Het Actiemechanisme

 • Deelnemers maken gebruik van de korting door een boeking te maken met een minimaal boekingsbedrag van €250,- bij een TUI reisbureau, ANVR reisbureau, TUI at Home of via de website www.tui.nl, in de periode van 21 februari 2020 tot en met 29 februari 2020 (hierna: “Actieperiode”), waarin verblijf uitsluitend volledig is vanaf heden tot en met 31 december 2020.
 • Deelnemers maken gebruik van de kortingsactie indien zij voor deze actie worden geselecteerd. Dit geschiedt op basis van dataoverdracht en deelnemers zullen een e-mail ontvangen met een persoonlijke kortingscode.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentboekingen en geldt niet op losse vliegtickets.
 • Gebruik van de Actie is vrijblijvend en staat open voor klanten welke een kortingscode hebben ontvangen voor een vakantie bij TUI Nederland N.V.
 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V, (tevens de moederonderneming, dochter-, zusterentiteiten) mogen gebruik maken van de Actie.
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen om gebruik te maken van de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van TUI over te leggen.
 • Door gebruik te maken van de Actie stemmen Deelnemers in met deze Actievoorwaarden en gaan akkoord met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.
 • Iedere Deelnemer mag één keer gebruik maken van de Actie. 

 

De Actie

 • De Actie bestaat uit een eenmalige extra korting van €50,- met een minimaal boekingsbedrag van €250. De korting geldt uitsluitend indien de boeking is gemaakt conform de voorwaarden beschreven in deze Actievoorwaarden.
 • De Actie is uitsluitend eenmalig beschikbaar indien Deelnemers in het boekingsproces de persoonlijke kortingscode invoeren bij de vraag ‘Heb je een kortingscode?’. Deze kortingscode geeft recht op de extra eenmalige korting per boeking. 
 • Aan het inwisselen van de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De Actie is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 • Over de uitslag en toekenning van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

Privacy

 • TUI zal verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie privacy statement op https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/.  

Overig

 • TUI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van (uitvoering van) de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de Actie voortvloeien.
 • Wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden en/of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden.
 • TUI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, alsmede het terughalen dan wel weigeren van de cheque zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant.
 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan en andere kosten die op de reis betrekking hebben komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen in de Actie.
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html.
 • TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden zal een besluit worden genomen door TUI.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden of de Actie aantasten.
Wijzigen TUI fly Vliegtickets 31 maart 2021

Actievoorwaarden Kosteloos Wijzigen Seat Only

 • De Actie ‘Kosteloos wijzigen’ (hierna te noemen: de 'Actie') van TUI Nederland biedt reizigers tijdelijk de mogelijkheid een geboekte TUI fly vlucht éénmalig kosteloos te wijzigen naar een andere datum en/of bestemming.
 • De Actie is uitsluitend van toepassing op vluchten uit het TUI fly Nederland aanbod. Vluchten van andere luchtvaarmaatschappijen dan TUI fly Nederland zijn uitgesloten van deze Actie. Het is niet mogelijk een TUI fly vlucht te wijzigen naar een vliegticket van een andere luchtvaartmaatschappij.
 • De Actie is uitsluitend van toepassing op bestaande en nieuwe boekingen, waarbij de vertrekdatum is gelegen op of vóór 31 maart 2021. Dergelijke vluchten kunnen éénmalig kosteloos worden gewijzigd naar een andere datum en/of bestemming. Kosteloos wijzigen kan tot 7 dagen voor vertrek en onder de voorwaarde dat de (nieuwe) vertrekdatum uiterlijk op of vóór 31 oktober 2021 moet zijn gelegen.
 • Met de Actie komen tijdelijk de reguliere wijzigingskosten zoals opgenomen in artikel 3.4 van de Algemene Vervoersvoorwaarden TUI fly te vervallen (mits het verzoek tot wijziging voldoet aan overige aan deze Actie verbonden voorwaarden).
 • Wijzigen van het reisgezelschap valt niet onder deze Actie; hierbij gelden de reguliere voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene Vervoersvoorwaarden TUI fly.
 • In geval van wijzigen naar een andere datum en/of bestemming, waarbij de (nieuwe) reissom hoger is dan het oorspronkelijk geboekte vliegticket, dient het prijsverschil door de reiziger te worden bijbetaald. In geval van wijzigen naar een andere datum en/of bestemming, waarbij de (nieuwe) reissom lager is dan het oorspronkelijk geboekte vliegticket, wordt er geen prijsverschil gerestitueerd. Onder reissom wordt verstaan de reissom met inbegrip van eventueel bijgeboekte extra’s.
 • Deze tijdelijke Actie eindigt op 31 maart 2021 om 23:59 uur.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie (tussentijds) te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de reiziger. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking c.q. beëindiging van deze Actie zal worden gepubliceerd op de Actievoorwaarden pagina.
 • Op deze Actie en bijbehorende Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Bekijk hier ons aanbod vliegtickets. 

Actievoorwaarden LINDA. Geeft Korting 18 november 2020

Actievoorwaarden – TUI Pakketreis - LINDA. geeft korting

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de kortingsactie die in het kader van ‘LINDA. geeft korting’ wordt aangeboden op een door TUI verzorgde pakketreis (hierna: “De Actie”). De Actie wordt georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3, 2288 GC te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • De Actie is eenmalig. Door gebruik te maken van de Actie, verklaren klanten die gebruik maken van de Actie  (hierna: “Deelnemers”) te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: communicatie@tui.nl. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Het actiemechanisme

 • Vanaf 16 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 zal de Actie via https://korting.linda.nl/ online staan. Op deze pagina wordt een kortingscode gegeven en wordt gelinkt naar https://www.tui.nl/linda-geeft-korting/?utm_medium=partner&utm_source=linda&utm_campaign=w21_lindageeftkorting&utm_content=CABS_100 voor deelname (hierna: “Actiepagina).
 • Deelnemers maken gebruik van de korting door een pakketreis te boeken naar de door TUI specifiek aangeboden accommodaties op de actiepagina en in het boekingsproces de kortingscode te gebruiken.
 • Deelnemers maken gebruik van de korting bij het boeken van een pakketreis uitsluitend bij een TUI reisbureau, ANVR reisbureau, TUI at Home of via de website www.tui.nl, in de periode van 16 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 (hierna: “Actieperiode”), waarin verblijf uitsluitend volledig is gelegen in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021.
 • Gebruik van de Actie is enkel mogelijk in combinatie met een TUI Fly vlucht
 • Gebruik van de Actie is vrijblijvend en is beschikbaar voor iedereen die gebruik maakt van  de door LINDA. gecommuniceerde kortingscode voor een reis bij TUI, gerelateerd aan de actie LINDA. geeft korting
 • De Actie is uitsluitend beschikbaar indien Deelnemers in het boekingsproces de kortingscode invoeren bij de vraag ‘Heb je een kortingscode?’. Deze kortingscode geeft recht op de extra eenmalige korting van 100,- per boeking.  
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentboekingen en geldt niet op losse vliegtickets.
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen om gebruik te maken van de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van TUI over te leggen.
 • Door gebruik te maken van de Actie stemmen Deelnemers in met deze Actievoorwaarden en gaan akkoord met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

 

 

De Actie

 • De Actie bestaat uit een eenmalige extra korting van 100,- per boeking op de door TUI specifiek geselecteerde accommodaties op de actiepagina. De korting geldt uitsluitend indien de boeking is gemaakt conform de voorwaarden beschreven in deze Actievoorwaarden.
 • De Actie is uitsluitend geldig op de beschikbare door TUI geselecteerde accommodaties zoals hierboven beschreven.
 • Indien een accommodatie of andere reisdienst niet beschikbaar is kan de kortingscode niet worden gebruikt en dient er een andere datum binnen de beschikbare verblijfsperiode te worden gekozen.
 • Aan het gebruik maken van de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De korting(scode) is niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen en kan evenmin gebruikt worden voor reeds geboekte reizen
 • Zowel inwisseling van de kortingscode als uitvoering van de reis is onder voorbehoud van ontwikkelingen aangaande COVID-19. TUI en LINDA. zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk indien de kortingscode als gevolg van COVID-19 niet kan worden ingewisseld, of wanneer de (uitvoering van de) reis niet (of in aangepaste vorm) wordt uitgevoerd. Indien de kortingscode door COVID-19 niet binnen genoemde periode kan worden ingewisseld of de reis door COVID-19 geen doorgang kan vinden, dan komt de actie geheel te vervallen, zonder dat TUI of LINDA. gehouden is tot enige vorm van (schade)vergoeding.

Overig

 • TUI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van (uitvoering van) de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de Actie voortvloeien.
 • TUI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, alsmede het terughalen dan wel weigeren van de kortingscode zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant.
 • Wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden en/of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden.
 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen alsook (COVID-19 gerelateerde) gezondheidsdocumenten en/of vereiste -testen; kosten daarvan en andere kosten die op de reis betrekking hebben komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen in de Actie.
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html.
 • TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden zal een besluit worden genomen door TUI.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden of de Actie aantasten.
Tot 50,- korting op wintervakanties dicht bij huis 20 november 2020

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op Wintervakanties dicht bij huis. Deze actie bestaat uit:

 • Tot 50- euro korting

Algemene voorwaarden

 • De Actie ‘Tot 50,- euro korting op Wintervakanties dicht bij huis’ (hier verder te noemen de ‘Actie’) van TUI Nederland N.V. (hier verder te noemen ‘TUI’) is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 23 oktober 2020 t/m 20 november 2020 met vertrek in de periode van 23 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.
 • De Actie is van toepassing op door TUI georganiseerde Wintervakanties dicht bij huis die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde Wintervakanties dicht bij huis gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center, een van de TUI winkels, TUI at Home, of bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoren.
 • De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op Zon vakanties, Verre reizen, Citytrips, Wintersportvakanties, losse vliegtickets, Sportreizen, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen), tenzij in de aanvullende voorwaarden anders vermeld.
 • Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen of te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het Customer Services Center of boekingskantoor.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • De definities en omschrijvingen van de vakantiesoorten zijn te vinden via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.

 

 

Voorwaarden: Tot 50 euro korting

 • De ‘Tot 50,- Korting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde Wintervakanties dicht bij huis, op het gehele aanbod met uitzondering van Center Parcs.
 • De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces. De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per kamertype.
 • De Korting bedraagt tot 50,- op Wintervakanties dicht bij huis, op het gehele aanbod met uitzondering van Center Parcs, gemaakt in de periode van 23 oktober 2020 tot en met 20 november 2020. De korting geldt per kamertype. Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Kortingen.
Verlopen actiesVerlopen op
Snelle Boekers Voordelen Zomer 2020 17 februari 2020

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Snelle Boekers Voordelen Zomer 2020’. Deze actie bestaat uit:

 • TUI Vroegboekgarantie
 • Niet aanbetalen
 • Extra vroegboekkorting

Algemene voorwaarden

 • De Actie ‘Snelle Boekers Voordelen Zomer 2020’ (hier verder te noemen de ‘Actie’) van TUI Nederland N.V. (hier verder te noemen ‘TUI’) is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 13 november 2019 t/m 17 februari 2020 met vertrek in de periode 1 april 2020 t/m 31 oktober 2020.
 • De Actie is van toepassing op door TUI georganiseerde pakketreizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center, een van de TUI winkels, TUI at Home, of bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoren.
 • De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen), tenzij in de aanvullende voorwaarden anders vermeld.
 • Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen of te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het Customer Services Center of boekingskantoor.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • De definities en omschrijvingen van de vakantiesoorten zijn te vinden via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.

Voorwaarden TUI Vroegboekgarantie

 • Deelname aan de TUI Vroegboekgarantie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar, die in het bezit zijn van een geldig reisdocument (hierna te noemen ‘Deelnemer’). Minderjarigen kunnen deelnemen aan de TUI Vroegboekgarantie mits zij toestemming van een ouder/voogd hebben en dit op grond van deze actievoorwaarden is toegestaan.
 • De TUI Vroegboekgarantie geldt op door TUI georganiseerde Zonvakanties en Verre reizen, uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven, met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De TUI Vroegboekgarantie geldt op door TUI georganiseerde Autovakanties (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/autovakantie/) en Stedentrips (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/stedentrip/).
 • De TUI Vroegboekgarantie betekent dat wanneer er tussen de vijf en vier weken (tussen de 35 en 28 dagen) voor vertrekdatum exact dezelfde TUI pakketreis op www.tui.nl (met in achtneming van onderhavige voorwaarden) goedkoper wordt aangeboden, het verschil in prijs eenmalig kan worden teruggevraagd (hierna te noemen de ‘Restitutie’).
 • Restitutie kan uitsluitend worden aangevraagd via het TUI Customer Services Center of het boekingskantoor en wordt in overleg tussen de Deelnemer en het Customer Services Center of boekingskantoor uitbetaald. Kijk voor de bereikbaarheid en contactgegevens van het Customer Services Center op www.tui.nl of neem contact op met het boekingskantoor.
 • Restitutie kan worden aangevraagd wanneer Deelnemer kan bewijzen dat er sprake is van een verschil in de reissom van de huidige boeking en de op dat moment geldende prijs, daarbij uitgaande van de reissom die op de uiteindelijke kassabon wordt getoond. Een dergelijk bewijs is bijvoorbeeld: een print screen of foto waarop te allen tijde de verschillende reiselementen, alsmede de geldende prijs op dat moment, de datum en het tijdstip waarop het bewijs is gemaakt, duidelijk staan vermeld (hierna te noemen ‘Bewijs’). Of en in hoeverre het door de Deelnemer geleverde Bewijs toereikend wordt geacht, is ter uitsluitende beoordeling van TUI.
 • De waarde van de huidige boeking is bepaald op het moment van boeken en bevestigd in de oorspronkelijke boekingsbevestiging.
 • Restitutie kan uitsluitend worden aangevraagd tussen de vijf en vier weken (tussen de 35 en 28 dagen) voor vertrekdatum, maar moet te allen tijde plaatsvinden op dezelfde dag als het (op)maken van bovengenoemd Bewijs, bij gebreke waarvan het recht op (aanvraag van) Restitutie vervalt.
 • Om Restitutie aan te kunnen vragen, dient de Deelnemer in ieder geval de boekingsbevestiging van de huidige boeking en het Bewijs te overleggen.
 • Restitutie kan eenmalig worden aangevraagd. Na de eerste overeengekomen Restitutie kan niet nogmaals een opvolgende Restitutie worden aangevraagd.
 • Met betrekking tot het uitkeren van een Restitutie geldt dat alle reiselementen gelijk moeten blijven, deze reiselementen omvatten onder andere (maar niet uitsluitend):
  • De bestemming, accommodatie (waaronder kamertype en verzorging), vertrek- en aankomstluchthaven en eventuele transfer. 
  • Het reisgezelschap dient ongewijzigd te blijven in specifieke personen en in grootte.
  • De reisdatum, -duur en -periode dienen ongewijzigd te blijven.
  • Het vluchtnummer en de vluchtklasse dienen ongewijzigd te blijven.
  • De TUI Vroegboekgarantie geldt niet op reeds gemaakte boekingen vóór of na de Boekingsperiode en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen).
 • Wanneer er een vliegreis is inbegrepen en deze wordt uitgevoerd door Transavia, geldt de TUI Vroegboekgarantie slechts op een beperkt aantal vluchten; de TUI Vroegboekgarantie is niet van toepassing indien er afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Of er sprake is van afwijkende annuleringsvoorwaarden, wordt tijdens het boekingsproces bij de vluchtkeuze kenbaar gemaakt middels een melding dat afwijkende annuleringvoorwaarden gelden. Deze afwijkende annuleringsvoorwaarden staan tevens vermeld op de reisspecificatie.

Voorwaarden Niet aanbetalen

 • Niet aanbetalen geldt alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center, een van de TUI winkels, TUI at Home, of bij TUI aangesloten en deelnemende reisagenten.
 • De hiervoor genoemde deelnemende reisagenten zijn te vinden in het overzicht ‘Deelnemende reisagenten Niet aanbetalen Zomer 2020’ op TUI.nl/campagne-voorwaarden.
 • Niet aanbetalen is geldig op alle door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Autovakanties (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/autovakantie/) en Stedentrips (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/stedentrip/).
 • Niet aanbetalen geldt op boekingen voor pakketreizen die plaatsvinden meer dan 6 weken vóór vertrek. De gehele reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald te zijn.
 • Valt de vertrekdatum binnen de bovengenoemde 6 weken voor vertrek, dan dient de gehele reissom direct te worden betaald.
 • Door het Niet aanbetalen hoeft de (oorspronkelijke) aanbetaling op het moment van boeking nog niet te worden voldaan. Deze waarde van de oorspronkelijke aanbetaling blijft evenwel onderdeel uitmaken van de gehele reissom.
 • Bij boeking dienen eventuele verzekeringen wel vooraf te worden betaald.
 • Bij annulering tot 6 weken voor vertrek, wanneer de gehele reissom nog niet betaald is, zijn de annuleringskosten gelijk aan de waarde van de aanbetaling die normaal gesproken op grond van de ANVR Reisvoorwaarden had moeten worden betaald.
 • Bij annulering van de reis dienen te allen tijde de annuleringskosten (conform artikel 9 van de ANVR Reisvoorwaarden), administratiekosten en eventueel afgesloten annuleringsverzekering te worden betaald.

Extra vroegboekkorting

 • De ‘Extra vroegboekkorting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Stedentrips en Autovakanties.
 • De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces. De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon of per kamertype.
 • De vaste Korting bedraagt tot 50,- op Zonvakanties en tot 100,- op Verre Reizen, Cruises en Rondreizen op boekingen gemaakt in de periode van 13 november 2019 tot en met 17 februari 2020 en gelden voor vertrek in de periode 1 april 2020 tot en met 31 oktober 2020.
 • Verhoogde korting: op boekingen gemaakt in de periode van 14 februari 2020 t/m 17 februari 2020 en met vertrek in de periode 1 april 2020 tot en met 31 oktober 2020 geldt een verhoogde vaste Korting van tot 150,- op Verre Reizen, Cruises en Rondreizen.
 • De vaste Kortingen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises en Rondreizen gelden uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven, met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De wisselende Kortingen gelden op een wisselende selectie van door TUI georganiseerde Stedentrips. Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl.
 • De wisselende Kortingen voor Autovakanties zijn per accommodatie en gelden uitsluitend voor vakanties van 7 nachten (8 dagen) en 14 nachten (15 dagen). Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl.
 • De Kortingen bij Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Stedentrips en Autovakanties zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Kortingen.
Ticketsale juli 2020 20 juli 2020

- Vanafprijzen retourtickets Economy, p.p. incl. luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen, excl. andere toeslagen. 

- Geldig op boekingen gemaakt van 1 juli t/m 20 juli 2020.

- Reizen vanaf 1 juli t/m 31 oktober 2020.

- Onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. 

- Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. 

Op = op!

 

Actievoorwaarden Slagharen Zomer 2020 1 maart 2020
 • De Actie 'Slagharen Zomer 2020' (hierna verder te noemen 'Actie') van TUI is geldig voor alle boekingen van kampeervakanties die gemaakt worden tussen het moment van verschijnen van de gids 'Campings & Vakantieparken zomer 2020' en 1 maart 2020 en met een vertrekdatum tussen 1 april 2020 en 31 oktober 2020.
 • Klanten die in aanmerking komen voor de Actie ontvangen uiterlijk in april van TUI een unieke code waarmee twee gratis entreetickets per boeking kunnen worden gedownload voor Attractie- en Vakantiepark Slagharen (hierna verder te noemen ‘Slagharen’).
 • Onder de in deze voorwaarden genoemde periode verstaan:
 • - Vertrekdatum tussen 1 april 2020 en 31 oktober 2020.
 • Klanten krijgen bij boeking automatisch de optie om al dan niet deel te nemen aan deze Actie.
 • De unieke codes zijn te verzilveren via www.summercard.nl .
 • Klanten dienen de tickets uit te printen en deze te tonen bij de entree van Slagharen.
 • Indien zich problemen voordoen bij het verzilveren van de unieke codes, dienen klanten contact op te nemen met Euroticket per telefoon (0570-662727) of per e-mail (info@euroticket.nl )
 • De entreekaarten zijn te downloaden tot het einde van het zomerseizoen van Slagharen. Voor zover momenteel bekend is Slagharen geopend t/m zondag 3 januari 2021. Er bestaat de mogelijkheid dat Slagharen om welke reden dan ook eerder of later sluit. Hierop heeft TUI geen invloed. Klanten dienen voor de exacte sluitingsdatum de website van Slagharen (www.slagharen.com) te raadplegen.  
 • De Actie is niet van toepassing op boekingen gemaakt vanaf 1 maart 2020.
 • De gratis entreekaarten zijn niet geldig voor het waterpark Aqua Mexicana.
 • Entree c.q. bezoek aan Slagharen maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de reisovereenkomst die de klant met TUI aangaat. TUI treed slechts op als bemiddelaar tussen de reiziger en Slagharen bij het verzilveren van de unieke code. Er komst dus een gebruiksovereenkomst tot stand tussen de klant en Slagharen. TUI is niet aansprakelijk voor enige schade (in welke vorm dan ook) die reiziger lijdt in verband met of als gevolg van het bezoeken en/of gebruikmaken van de attracties van Slagharen.
Kinderkorting 23 juli 2020
 • De Actie 'Extra Kinderkorting' (hierna verder te noemen: de 'Actie') van TUI bestaat uit kortingen (hierna verder te noemen: de 'Korting[en]'), op boekingen die gemaakt zijn in de periode van 5 februari 2020 tot en met 31 juli 2020 en die gelden voor vertrek in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 oktober 2020. 
 • De Korting is geldig op een TUI pakketreis in combinatie met een TUI fly vlucht. 
 • De Korting bedraag tot 50,- per kind op Zonvakanties en tot 100,- per kind voor Verre Reizen. 
 • De Korting is alleen geldig voor kinderen van 2 t/m 11 jaar. 
 • De geldende Korting is altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon) onder de naam Extra Kinderkorting. 
 • De Extra Kinderkorting is ook te boeken bij elk bij TUI aangesloten ANVR reisbureau. 
 • De Actie is van toepassing op reizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn. 
 • De Korting is gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 12 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde. 
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen. 
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Kortingen. 
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/coporate/algemene-voorwaarden.html  
Deelnemende reisagenten Niet aanbetalen Zomer 2020 31 januari 2020
 • Reisburo Bernisse (Molenweg 20, Oudenhoorn)
 • Dutax BV (Marktstraat 42, Made)
 • Tourpoint Reis- en Passagebureau (Zijde 8, Boskoop)
 • Westbound Travel (Wethouder Nijhuisstraat 256, Enschede)
 • duikreizen.nl (De Boelelaan 771, Amsterdam)
 • TravelXL Marijke (Molenstraat 19, Schagen)
 • TravelXL Beuk (Abraham van Royenstraat 91, Noordwijk ZH)
 • TravelXL Beuk (Badhuisstraat 148, ‘s-Gravenhage)
 • TravelXL Beuk (Kanaalstraat 24, Lisse)
 • TravelXL Beuk (Herenstraat 83, Voorhout)
 • TravelXL Reisburo (Astra Kerkstraat 55 A, Leerdam)
 • TravelXL Dolfijn Reisburo (Dillenburgplein 48, Ridderkerk)
 • Travelxl Comiek (De Hofstede 40,  Lienden)
 • TravelXL Reisburo Katwijk (Princestraat 22 – B, Katwijk ZH)
 • TravelXL van Limburg (Binnenweg 199, Heemstede)
 • TravelXL Van Limburg (Handelplein 199, Nieuw-Vennep)
 • TravelXL Van Limburg (Reghthuysplein 7, Nieuwkoop)
 • TravelXL Reisbureau Oud-Beijerland (Oost-Voorstraat 36 A, Oud-Beijerland)
 • Travelxl Mathe de Groot (Faunastraat 105, Wormer)
 • TravelXL Eemnes (Laarderweg 24 H, Eemnes)
 • TravelXL Reisburo 't Gooi (Nieuweweg 32, Laren NH)
 • TravelXl Reisbureau Mukro (Heiligeweg 41, Krommenie)
 • TravelXL Poel (Stationsweg 69,  Zuidlaren)
 • TravelXL Renkum (Europalaan 62, Renkum)
 • Travelxl de Ruwert (Sterrebos 29, Oss)
 • TravelXL Geldrop (Molenstraat 11, Geldrop)
 • Reisstudio Trips (Margrietstraat 2, Asten)
 • TravelXL Reisbureau TeDeTe (Langestraat 22, Genemuiden)
 • TravelXL Reisbureau TeDeTe (Markt 2, Hasselt)
 • TravelXL VIOS (Plein 20, Wateringen)
 • Reisbureau Friesland (Voorstraat 25, Harlingen)
 • TravelXL Roosendaal (Passage 40, Roosendaal)
 • TravelXL Reisbureau Numansdorp (Burg de Zeeuwstraat 13 a, Numansdorp)
 • TravelXL Brouwer (Looydijk 117,  De Bilt)
 • TravelXL secretariaat (Koggewagen 98, Blaricum)
 • TravelXL Reisbureau Geldermalsen (Geldersestraat 29 c, Geldermalsen)
 • Toerkoop Dokkum (Kleine Breedstraat 7, Dokkum)
 • toerkoop reisburo Schlichter (Groote Markt 2, Oldenzaal)
 • Toerkoop Travel-Point (Vissersburen 52,  Lemmer)
 • JoLand Reizen (Rijnlaan 8, Zwolle)
 • Van Rooy Reizen (Heereweg 235, Lisse)
 • Van der Goes Reizen (De Weide 17, Hoogeveen)
 • Toerkoop Vanhuys (Brouwhorst 7, Helmond)
 • The Travel Company Etten-Leur (Grauwe Poldervoetpad 1, Etten-Leur)
 • Reisburo Floegel (Nieuwstraat 10, Hoensbroek)
 • La Plaza (Marktstraat 58, Wormerveer)
 • Hippo (Elftstraat 13, Hippolytushoef)
 • de haan  (Kerkstraat 43 B, Noordwijk ZH)
 • House of Travel (Omgang 1, Wouw)
 • Reisburo Kijne (van Riebeeckstraat 46, Vlaardingen)
 • Reisburo Mackus (Brugstraat 30, Nederweert)
 • Dintel Travel (Raadhuisplein 1, Dinteloord)
 • Mondial (Molenstraat 6, Coevorden)
 • Apollo (Faunastraat 123, Wormer)
 • Reisburo Apollo (Heiligeweg 35, Krommenie)
 • Het Langedijker Reisbureau (Dorpsstraat 577 G, Noord-Scharwoude)
 • worldtravel bv (van Echtenstraat 25, Hoogeveen)
 • Reisbureau Acire (Meindert Hobbemahage 29, Nieuwegein)
 • Travel Store / Gorcums Reisburo B.V. (Concordiaweg 8, Gorinchem)
 • Travel Store (Fonteinstraat 13, Leerdam)
 • Travel Store (Arkelstraat 87, Gorinchem)
 • Travel Store (Peulenstraat 212, Hardinxveld-Giessendam)
 • Travel Store (Voorstraat 296, Dordrecht)
 • Reisbureau Abcoude (Kerkplein 19, Abcoude)
 • Reisbureau Breukelen (Straatweg 112, Breukelen UT)
 • Reisbureau Woerden (Voorstraat 34, Woerden)
 • Kupers Reisinfo (Kelvinstraat 1, Weert)
 • Personal Touch Travel  (President Kennedylaan 19, 's-Gravenhage)
 • Reisbureau Opmeer (Breestraat 38, Opmeer)
 • Pelikaan Reizen Prinsenbeek (Groenstraat 12, Prinsenbeek)
 • Relik&vanHooft (Wilhelminastraat 30, Breda)
 • Reas (Dorpsweg 98 -100, Rotterdam)
 • Lavida (Luidsprekerstraat 6, Almere)
 • Travelcenter de Wit (Meijerijstraat 1, Veghel)
 • Reisburo De Wit (Elisabethplaats 65, Gemert)
 • Reisburo De Wit (John F. Kennedystraat 1 A, Heesch)
 • Reisburo De Wit (Raadhuisstraat 4, Rosmalen)
 • Reisburo Krooder (Pastoor Spieringsstraat 31, Uden)
 • Pelikaan Reizen (Haveneind 2, Zevenbergen)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Brusselsestraat 9, Maastricht)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Parade 78 B, Venlo)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Rosmolenstraat 32, Sittard)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Plein 1992 75, Maastricht)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Swentiboldstraat 2 B, Susteren)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Meikoel 3, Weert)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Rumpenerstraat 3, Brunssum)
 • Reiscreaties (Haveneind 2, Zevenbergen)
 • Reisbureau Pelikaan Reizen (Dorpsstraat 115 a, St. Willebrord)
 • Reisbureau Pelikaan Reizen (Henri Dunantplein 81, Hillegom)
 • Pelikaan Reizen Online (Haveneind 2, Zevenbergen)
 • VakantieXperts reisburo Blok (Kerkstraat 6, Steenwijk)
 • VakantieXperts Busscher (Almeloseweg 175 b, Harbrinkhoek)
 • VX de Groot (Billitonlaan 10, Vlaardingen)
 • VakantieXperts De Groot (Dr. Kuyperkade 6, Maassluis)
 • VakantieXperts Diana van den Berg (Julianaplein 5, Zetten)
 • VakantieXperts Diana van den Berg (Frederik van de Paltshof 17,        Rhenen)
 • VakantieXperts  Matador (Terborgseweg 34, Doetinchem)
 • VakantieXperts Matador (Middelgraaf 38, Ulft)
 • VakantieXperts Matador (Borchgraven 6, Varsseveld)
 • VakantieXperts Matador (Hogestraat 49, Dinxperlo)
 • VakantieXperts Matador (Markt 9 c, Lichtenvoorde)
 • VakantieXperts Matador (Stadsplein 74, 's-Heerenberg)
 • VakantieXperts Matador (de Bongerd 79, Doetinchem)
 • VakantieXperts Matador (Beltrumsestraat 47 a, Groenlo)
 • VakantieXperts Dinkelo  (Langenkamp 1, Losser)
 • VakantieXperts Panta Reizen (Bierens de Haanweg 22 -28, Rotterdam)
 • VakantieXperts Avanti (Stationsstraat 7, Zelhem)
 • VakantieXperts Avanti (Muraltplein 21, Borculo)
 • VakantieXperts Hagen (Soesterbergsestraat 61 – 1, Soest
 • VakantieXperts Bennekom (Kerkstraat 1 F, Bennekom)
 • Travel Service Best (Boterhoek 83, Best)
 • VakantieXperts De Meern (Mereveldplein 18 a, De Meern)
 • VakantieXperts Beilen (Raadhuisstraat 10, Beilen)
 • VakantieXperts Den Ham (Brink 2, Den Ham OV)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kop van Het Ruim 89, Dronten)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Reigerhof 138 -139, Nieuwerkerk ad Ijssel)
 • D-reizen Alexandrium (Watermanweg 349, Rotterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Passage Molenpoort 28 A, Nijmegen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Zuidplein Hoog 785, Rotterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hogerop 10, Zoetermeer)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Landstraat 16, Delfzijl)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Stationslaan 3 , Nunspeet)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Middenbaan 71, Barendrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Leyweg 940L,  's-Gravenhage)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Langstraat 16 C, Barneveld)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Herenstraat 29, Raalte)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kerkstraat 232, Brunssum)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 39, Stadskanaal)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Elshofpassage 39, Duiven)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Oosterdijk 47, Sneek)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 123, Apeldoorn)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Lange Baan 21, Nootdorp)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kronenburgpassage 34, Arnhem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Beukerstraat 19, Zutphen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Nieuwsteeg 24, Hoorn NH)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hanzestraat 339, Arnhem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Misboekstraat 5, Sittard)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Markt 32, Culemborg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Gedempte Nieuwesloot 71, Alkmaar)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Krommenieerweg 18, Wormerveer)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Laanstraat 40, Baarn)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Lindeboom 5, Mijdrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hammarskjoldhof 42 B, Utrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Behouden Haven 11, Zaandam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Raadhuisplein 9, Zevenaar)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Nieuwe Markt 71 -72, Gouda)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Wolleweverstraat 15, Harderwijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Lange Bisschopstraat 59, Deventer)
 • D-Reizen Verkoopgroep  (Planeetbaan 4, Hoofddorp)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Grotestraat 54, Venray)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Eindhovenseweg 30, Valkenswaard)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Koningin Julianalaan 229, Voorburg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (de Wissel 6, Lelystad)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Molenstraat 7, Hengelo OV)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Vleesstraat 56, Venlo)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Globeplein 13, Almere)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Arena 170, 's-Hertogenbosch)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Grotestraat 90, Almelo)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kloosterwandstraat 219, Roermond)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Misterstraat 44, Winterswijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Zwanenveld 9040, Nijmegen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Centrumpassage 120, Capelle aan den Ijssel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Binnenban 40, Hoogvliet Rotterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Nieuwe Ginnekenstraat 31, Breda)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Polderplein 106 -107, Hoofddorp)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Bilderdijkstraat 136, Amsterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Linnaeusstraat 112, Amsterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Generaal Cronjestraat 54, Haarlem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Meent 66, Veldhoven)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 262 A, Sassenheim)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Westermarkt 27, Tilburg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Nassaustraat 24, Bussum)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Tussen Meer 1 D, Amsterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Makado Centrum 48, Schagen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Meentpassage 14, Papendrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Zomerakker 26 , Spijkenisse)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Geesterduin 15, Castricum)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Breestraat 37, Beverwijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Oude Raadhuisplein 12, Huizen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Californieplein 17, Haarlem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hof van Holland 25, Zwijndrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (van Weedestraat 35, Soest)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Blokhuis 40, Lisse)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Binnenweg 129, Heemstede)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Wagnerplein 41 A, Tilburg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Europaboulevard 166, Alkmaar)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Meester de Klerkstraat 17, Zeist)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hannie Schaftplein 3, Oostzaan)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Gasthuislaan 48, Delft)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Scheepjeshof 2,Veenendaal)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Heuvelstraat 20, Oss)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Bevrijdingsplein 106, Leiden)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Amstelveenseweg 210, Amsterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Rompertpassage 28, 's-Hertogenbosch)
 • D-Reizen Vakantiewinke (De Els 56, Waalwijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Sint-Josephstraat 7, Bergen op Zoom)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Struytse Hoeck 322, Hellevoetsluis)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Liguster 126, Leidschendam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Keizershof 76, Alphen aan den Rijn)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Vierwiekenplein 46 – 48, Oud-Beijerland)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Middenmolenplein 36, Gouda)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Roelantdreef 19, Utrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Winkelcentrum Woensel 108, Eindhoven)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Marktstraat 30, Uden)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Beukenhof 13, Goes)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Roselaar 1 A (Winkelcentrum De Roselaar), Roosendaal)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Voorstraat 44, Woerden)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Samanthagang 68, Zoetermeer)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Keizerstraat 56, Den Helder)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Van Eesterenplein 87, Dordrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Arendshof 216, Oosterhout NB)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Veestraat 2, Helmond)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Buikslotermeerplein 543, Amsterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kruisstraat 1, Gorinchem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Liesveld 108, Vlaardingen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Utrechtsestraat 47, Amersfoort)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Aarhof 8 (Winkelcentrum), Alphen aan den Rijn)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Walstraat 113, Vlissingen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Catharinastraat 18, Doetinchem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Pr Johan Friso Promenade 110, Rijswijk ZH)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Louis Jansenplein 8, Cuijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Corio Center 40, Heerlen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Noordzeepassage 107 -109, Katwijk ZH)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Langstraat 39, Geldrop)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dracht 82, Heerenveen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Koningshoek 92301, Maassluis)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Broersveld 88, Schiedam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Touwslagersbaan 23, Wijchen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Oudestraat 139, Kampen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Waterstraat 22, Tiel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dalipassage 40, Emmen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kolfstraat 11, Dordrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Boterhoek 32, Best)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Wirdumerdijk 1 -3, Leeuwarden)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Muntpassage 18, Weert)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Eiland 15, Zwolle)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Coolsingel 60 d,  Rotterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Vendelstraat 17, Ede GLD)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Oude Ebbingestraat 15, Groningen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Stationsstraat 3, Maastricht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (H.J. van Heekplein 130, Enschede)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Raadhuisplein 11, Landgraaf)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Moerwijk 14, Breda)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Symfonie 27 – 29, Nieuw-Vennep)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Groest 66, Hilversum)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Gedempte Gracht 86 -88, Zaandam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Middenwaard 57, Heerhugowaard)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Coolsingel 60 D, Rotterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Langegracht 3, Leiden)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Rijnstraat 50, Amsterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Slijkstraat 49, Weesp)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 2, Meppel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Molenwieken 19, Veghel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 148 a, Hoogeveen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Van Beuningenhaven 28, Barendrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Raadhuisplein 98, Krimpen aan den Ijssel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hof van den Houte 164, Etten-Leur)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Lange Voort 39, Oegstgeest)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kort-Ambachtlaan 24 B, Zwijndrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Triade 5, Assen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Keizerswaard 42 A, Rotterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Nieuwe Burg 3, Middelburg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Keuvel 2, Noordwijk ZH)
 • D-rt Retail B.V. (Planeetbaan 4, Hoofddorp)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Ridderhof 33, Ridderkerk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Krocht 12, Haarlem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dierenriemstraat 168, Groningen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Willem Eggertstraat 119, Purmerend)
 • D-Reizen (Helftheuvelpassage 224 -226, 's-Hertogenbosch)
 • D-Reizen (Stadhuisplein 349, Tilburg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Loosduinse Hoofdplein 185, 's-Gravenhage)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Laag Raadstede 4, Nieuwegein)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Gorecht-Oost 30 a, Hoogezand)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Martinus Nijhofflaan 18, Delft)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kruisstraat 15, Almere)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Bisonspoor 1089, Maarssen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Pijmanstraat 17, Zwolle)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Oosterheemplein 475, Zoetermeer)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Zuidpassage 4, Spijkenisse)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Markt 59, Dedemsvaart)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Keizerserf 37 a, Nijverdal)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Oosteinde 5, Hardenberg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Flora 7, Deventer)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Wilhelminastraat 43, Didam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Diemerplein 112, Diemen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Treubplein 1, Voorschoten)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Middend 94, Bovenkarspel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Sloterweg 103, Badhoevedorp)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Julianaweg 90, Volendam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kerkstraat 86, Hilversum)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Van Burgplein 24 25, Purmerend)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dorpsstraat 11, Bunnik)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Stient 13 a, Volendam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Postelstraat 5, Someren)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kruisstraat 3, Boxtel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dorpsstraat 75 a, Elst GLD)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Poel 4, Gennep)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Noordplein 1, Roelofarendsveen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Schoolstraat 9, Burgum)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Mercuriusplein 82, Berlicum NB)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Raadhuisstraat 63, Hoogerheide)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Gentsestraat 29, Hulst)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Beneden Zandpad 19 b, Middelharnis)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Molenstraat 18, Naaldwijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dorpsstraat 26, Twello)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Lijnbaan 5, Vianen UT)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Molenstraat 1, Strijen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Thomsonlaan 83, ’s-Gravenhage)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 76 C, De Lier)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Acaciastraat 1, Monster)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Marktplein 14, ’s-Gravenzande)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Plein 32 a, Wateringen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Binnendoor 59, Waddinxveen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Ackershof 2, Pijnacker)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Lange Nering 86, Emmeloord)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Nieuwstad 3, Lochem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 12 a, Horst)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Heyhoefpromenade 10, Tilburg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dr. Ant. Mathijsenstraat 72, Budel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Stevensbloem 35, Leiden)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Raadhuisstraat 3 B, Vught)
 • D-reizen (Zijdstraat 51, Aalsmeer)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Groenelaan 11, Amstelveen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Eerselsedijk 1 C, Bergeijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel  (Meiveld 113, Veldhoven)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Plein 9 A, Vlijmen)
 • D-reizen (Passage 93, Veenendaal)
 • D-reizen (Almeloseweg 6, Tubbergen)
 • VakantieXperts Alferink (Luttekepoortstraat 23, Harderwijk)
 • VakantieXperts Alferink (Emmastraat 1, Epe)
 • VakantieXperts Alferink ('t Klif 9, Urk)
 • VakantieXperts Van Asselt (Deventerstraat 16, Apeldoorn)
 • VakantieXperts (Kerkstraat 17 a , Gemert)
 • VakantieXperts (Markt 21, Uden)
 • VakantieXperts Hendrik Ido Ambacht (De Schoof 128 (Winkelcentrum), Hendrik-Ido-Ambacht)
 • VakantieXperts Amstelplein (Amstelplein 79, Uithoorn)
 • VakantieXperts Raamsdonkveer (het Anker 3, Raamsdonksveer)
 • VakantieXperts Berkel en Rodenrijs (Kerkstraat 15, Berkel en Rodenrijs)
 • VakantieXperts Drunen (Hugo de Grootstraat 3, Drunen)
 • VakantieXperts Kaatsheuvel (Hoofdpoort 4 (Winkelcentrum), Kaatsheuvel)
 • VakantieXperts Leiderdorp (Winkelhof 48, Leiderdorp)
 • VakantieXperts Maaspoort (Lokerenpassage 132, ’s-Hertogenbosch)
 • VakantieXperts Berkel-Enschot (Eikenbosch 3 B, Berkel-Enschot)
 • VakantieXperts Gouda (Lekkenburg 23, Gouda)
 • VakantieXperts Nuenen Parkstraat (Parkstraat 3 a, Nuenen)
 • VakantieXperts De Burcht (De Burcht 5, Breda)
 • VakantieXperts Naaldwijk (De Tuinen 28 (Winkelcentrum), Naaldwijk)
 • VakantieXperts Zijdelwaard (Zijdelwaardplein 56, Uithoorn)
 • VakantieXperts Helftheuvel (Helftheuvelpassage 49, 's-Hertogenbosch)
 • VakantieXperts Den Haag (De Savornin Lohmanplein 22, ’s-Gravenhage)
 • VakantieXperts  (Rijksstraatweg 182, Haren Gn)
 • Vakantiexperts Gerth (Achterbaan 13, Huizen)
 • VakantieXperts Bussum (De Clinge 24, Bussum)
 • VakantieXperts Wilgendonk (Espenhof 16, Papendrecht)
 • VakantieXperts Hesseplaats (Hesseplaats 27, Rotterdam)
 • VakantieXperts Oostvoorne (Stationsweg 23, Oostvoorne)
 • VakantieXperts Zuidhorn (Overtuinen 8, Zuidhorn)
 • VakantieXperts Alblasserdam (Makado-Center 56, Alblasserdam)
 • VakantieXperts Heerlen (Oranje Nassaustraat 4, Heerlen)
 • VakantieXperts Landgraaf (Hoofdstraat 138 b, Landgraaf)
 • VakantieXperts Geleen (Markt 114, Geleen)
 • VakantieXperts Beek (Wethouder Sangersstraat 214, Beek Lb)
 • VakantieXperts Kerkrade (Orlandopassage 5, Kerkrade)
 • VakantieXperts Valkenswaard (Corridor 21, Valkenswaard)
 • VakantieXperts (Kerkstraat 35, Putten)
 • VakantieXperts (Molenplein 21, Nijkerk GLD)
 • VakantieXperts (Meidoornpassage 14 -1, Wezep)
 • VakantieXperts (Spuistraat 16, Bunschoten-Spakenburg)
 • VakantieXperts Rhoon (Strawinskiplein 9, Rhoon)
 • VakantieXperts  (De Beurs 17, Amersfoort)
 • VakantieXperts  (Koopmansplein 12, Assen)
 • VakantieXperts  (Hoofdstraat 112, Emmen)
 • VakantieXperts  (van Echtenstraat 3, Hoogeveen)
 • VakantieXperts  (Dijkstraat 45, Appingedam)
 • VakantieXperts  (Gedempte Turfhaven 12 -14, Hoorn NH)
 • VakantieXperts  (Kerkstraat 2 B, Werkendam)
 • VakantieXperts  (Wendelaarstraat 1 -3, Alkmaar)
 • VakantieXperts  (Dobbe 2, Zwolle)
 • VakantieXperts (Oud-Beijerland        Oostdijk 22 a, Oud-Beijerland)
 • VakantieXperts  (Raadhuisplein 79 A, Krimpen aan den IJssel)
 • VakantieXperts  (Langstraat 35, Wassenaar)
 • VakantieXperts (Kleuvenstee 39, Assen)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Straatsburg 62, Hengelo OV)
 • VakantieXperts  (Kerkstraat 32, Boekel)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Westeinde 52, Vriezenveen)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Brinkstraat 16 a, Hengelo OV)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Hibbertsstraat 1, Haaksbergen)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Steenstraat 91, Boxmeer)
 • VakantieXperts (Friesestraat 11, Coevorden)
 • VakantieXperts  (Overwelving 3, Zutphen)
 • VakantieXperts  (Lusthofstraat 63, Rotterdam)
 • VakantieXperts  (Beethovenstraat 21, Amsterdam)
 • VakantieXperts (Rembrandtweg 28 – 30, Amstelveen)
 • VakantieXperts (Karel Doormanstraat 461 a, Rotterdam)
 • VakantieXperts  (Traaij 10, Driebergen-Rijsenburg)
 • VakantieXperts Heerenveen (Minckelersstate 6, Heerenveen)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Eurowerft 13 A, Denekamp)
 • VakantieXperts (Schuifelenberg 3 a, Deurne)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Brink 23, Eibergen)
 • VakantieXperts  (Watermolen 18, Rijssen)
 • VakantieXperts Sneek (Grootzand 3, Sneek)
 • VakantieXperts Drachten (Noordkade 44, Drachten)
 • VakantieXperts Leeuwarden (Kleine Kerkstraat 45, Leeuwarden)
 • VakantieXperts (de Loop 35, Oirschot)
 • VakantieXperts (Winkler Prins Passage 28, Veendam)
 • VakantieXperts  (Zeestraat 21 – 4, Volendam)
 • VakantieXperts   (Hoofdstraat Winsum 26, Winsum Gn)
 • VakantieXperts Rosmalen Dorpsstraat (Dorpsstraat 34 A, Rosmalen)
 • VakantieXperts Blerick (Wieenpassage 41, Venlo)
 • VakantieXperts Tegelen (Kerkstraat 28, Tegelen)
 • VakantieXperts Joure (Midstraat 90, Joure)
 • VakantieXperts Schoonhoven (Kerkstraat 5, Schoonhoven)
 • VakantieXperts (Dorpsstraat 148, St. Willebrord)
 • VakantieXperts  (Heuvel 19, Sint-Oedenrode)
 • VakantieXperts (Maduro Frederik Hendriklaan 189, ’s-Gravenhage)
 • VakantieXperts Oisterwijk (Dorpsstraat 11, Oisterwijk)
 • VakantieXperts Holiday Feeling (Burg. Backxlaan 246, Nieuwleusen)
 • VakantieXperts Terneuzen (Markt 7, Terneuzen)
 • VakantieXperts  (Bossesteeg 14, Winterswijk)
 • VakantieXperts Den Helder (Gravenstraat 1, Den Helder)
 • VakantieXperts Houten (Onderdoor 60, Houten)
 • VakantieXperts Halsteren (Dorpsstraat 192, Halsteren)
 • VakantieXperts Rosa (Klokstraat 1 -3, Goes)
 • VakantieXperts Holiday Feeling (De Komenij 6, Leusden)
 • VakantieXperts Holiday Feeling (Dorpsstraat 28, Woudenberg)
 • VakantieXperts Steenbergen (Kaaistraat 76, Steenbergen NB)
 • VakantieXperts Zundert (Molenstraat 29, Zundert)
 • VakantieXperts Mijdrecht (Dorpsstraat 69, Mijdrecht)
 • VakantieXperts Surhuisterveen (De Kolk 7, Surhuisterveen)
 • VakantieXperts Raalte (Marktstraat 5, Raalte)
 • VakantieXperts (Theresiastraat 103,'s-Gravenhage)
 • VakantieXperts  (Doezastraat 30, Leiden)
 • VakantieXperts (Markt 24 b, Reusel)
 • VakantieXperts (Bergse Dorpsstraat 126 a, Rotterdam)
 • VakantieXperts Horst (Veemarkt 1 a, Horst)
 • VakantieXperts Panningen (Markt 16, Panningen)
 • VakantieXperts Oostburg (Eenhoornplantsoen 2, Oostburg)
 • VakantieXperts Westwijk (Marthahoeve 3, Amstelveen)
 • VakantieXperts (Kerkstraat 29, 's-Gravendeel)
 • VakantieXperts (Burg Bramerstraat 51, Hardenberg)
 • VakantieXperts (Stadspoort 39, Ede GLD)
 • VakantieXperts (Rijndijk 306 B, Hazerswoude-Rijndijk)
 • VakantieXperts (Leusderweg 117, Amersfoort)
 • VakantieXperts (Kerkstraat 29, Kerkdriel)
 • VakantieXperts (Waterstraat 5, Zaltbommel)
 • VakantieXperts (Markt 6 b, Beek Lb)
 • VakantieXperts (Sniederslaan 17, Bladel)
 • VakantieXperts  Winkelcentrum (Woensel 354, Eindhoven)
 • VakantieXperts (Dorpstraat 43, Heythuysen)
 • VakantieXperts (Rijksweg 37 a, Reuver)
 • VakantieXperts Columbus (Hoofdstraat 154 a, Schijndel)
 • VakantieXperts Petrus (Dondersplein 14 -6, Sint-Michielsgestel)
 • VakantieXperts (Ziekerstraat 87, Nijmegen)
 • VakantieXperts (Dorpsstraat 94, Elst GLD)
 • VakantieXperts (Winkelcentrum 18, Malden)
 • VakantieXperts (Hoofschestraat 15 z, Grave)
 • VakantieXperts (Julianaplein 97 a, Beuningen GLD)
 • VakantieXperts Sombrero (Fenkelstraat 1, Oudenbosch)
 • VakantieXperts Bodegraven (Brugstraat 11, Bodegraven)
 • VX Beneden Leeuwen (Zandstraat 124, Beneden-Leeuwen)
 • Zonvaart Reizen  (Middenwaard 16, Heerhugowaard)
 • Zonvaart Reizen  (Middenwaard 16, Heerhugowaard)
 • Zonvaart Business Travel (Middenwaard 16 – 1, Heerhugowaard)
 • Zonvaart Reizen  (Gerrit van Assendelftstr 18 A, Heemskerk)
 • Zonvaart Reizen  (Marktplein 33, Broek op Langedijk)
 • Zonvaart Reizen  (Jan Oldenburglaan 16, Bergen NH)
 • Zonvaart Reizen  (Nieuwstraat 37, Medemblik)
 • Zonvaart Reizen  (Sluisplein 31, Anna Paulowna)
 • Zonvaart Reizen  (Nieuwland 12, Hoorn NH)
 • Zonvaart Reizen  (Galle Promenade 6, Velserbroek)
 • Zonvaart Reizen  ('t Loo 19 (Winkelhof 't Loo), Heiloo)
 • Zonvaart Reizen  (Bakkerspleintje 1, Castricum)
 • Zonvaart Reizen  (Middenwaard 16, Heerhugowaard)
 • Zonvaart Reizen  (Prinses Beatrixlaan 2, Uitgeest)
 • VakantieXperts Heeten (Dorpsplein 3-5, Heeten)
 • VakantieXperts Estee (Dorpsstraat 52-54, Bergschenhoek)
 • Reisbureau Travel Slide B.V (Rotterdam Airportplein 17, AP Rotterdam) 
 • Travel Care/The Travel Company (Maerten van Heemskerckstraat 22 24, 1961 EB Heemskerk)
 • Travel XL Reisburo Tulleken (Langestraat 20a, 9671PG Winschoten) 
 • TravelXL Schaijk (Runstraat 13, 5374AA Schaijk)
 • Bito Reizen (Molenweg 47, Rozenburg ZH)
 • VakantieXperts Oosterwolde (Stipepassage 3, Oosterwolde Fr)
 • Vemde Travel (Bonenburgerlaan 16, Heerde)
 • TravelXL Reisbureau Manon Staal (Nieuwstraat 32 B, Eersel)
 • Toerkoop Reisburo Swillens (Stationstraat 20, Meerssen)
 • TravelXL Reisbureau Tulleken (Langestraat 20 A, Winschoten)
 • TravelXL Reisbureau Tulleken (Beneden Oosterdiep 7, Veendam)
 • TravelXL Reisbureau Reinken (Reinkenstraat 4, 's-Gravenhage)
 • Keyzer Reizen (Anna van Burenstraat 7, Lopik)
 • The Travel Company Reisburo Van Betuw (Groesbeekseweg 73 A, Nijmegen)
 • TravelXL Reis & Zo (Lange Nieuwstraat 413, Ijmuiden)
 • TravelXL Hillegersberg (Bergse Dorpsstraat 1,  Rotterdam)
 • Toerkoop Reisburo Kerkrade (Hoofdstraat 27, Kerkrade)
 • Travel Team (Walstraat 40, Oss)
 • Bito Reizen Zuidland (Mr P J Oudweg 36, Zuidland)
 • The Travel Company (Maerten van Heemskerckstraat 22-24, 1961 EB Heemskerk) 
 • TravelXL Schaijk (Runstraat 13, Schaijk)
 • VakantieXperts Mundisol (Domineesgang 14, Etten-Leur)
 • Toerkoop Reisbureau Del Monde (Kapelstraat 112 A, Heeze)
 • Reisbureau van Boesschoten (Toermalijndijk 6, Roosendaal)
 • Toerkoop Reisburo van Gelder (Kastelenstraat 64, Amsterdam)
 • Toerkoop Reisburo Swillens (Stationstraat 20, Meerssen)
 • Toerkoop Reisburo Pouls (Stationsstraat 12 a, Wierden)
 • Toerkoop Reisburo De Veluwe Van Werven (Raadhuisplein 6, Apeldoorn)
 • Toerkoop Reisburo De Veluwe Van Werven (De Eglantier 179 (Winkelcentrum), Apeldoorn)
 • Toerkoop Reisburo Kerkrade (Hoofdstraat 27, Kerkrade)
 • The Travel Company Reisbureau Heemskerk (Maerten van Heemskerckstraat 22 24, Heemskerk)
 • Reisbureau Schiebroek (Peppelweg 11, Rotterdam) 
 • Kupers Reisinfo (Maastrichterlaan 68, Vaals)
 • Kupers Reisinfo (Oranje Nassaustraat 6, Heerlen)
 • Kupers Reisinfo (Kerkstraat 35 A, Born)
 • Kupers Reisinfo (Rosmolenstraat 38,  Sittard)
 • Kupers Reisinfo (Kerkstraat 38, Brunssum)
 • Kupers Reisinfo (Bovenste straat 39, Echt)
 • Kupers Reisinfo (Kouvenderstraat 11, Hoensbroek)
 • Kupers Reisinfo (Muntpassage 20, Weert)
 • Kupers Reisinfo (Markt 94, Geleen)
 • Kupers Reisinfo (Stationsplein 1, Roermond)
 • Kupers Reisinfo (Haalbrugskensweg 28, Stein Lb)
 • Klooster Reizen (Gorecht-Oost 138, Hoogezand
 • Klooster Reizen (Waterstraat 67, Delfzijl)
 • Klooster Reizen (Langestraat 31,Winschoten
 • Klooster Reizen (Eurostate 1, Stadskanaal)
 • Klooster Reizen (Rijksstraatweg 17, Haren Gn)
 • De Griekse Gids (Veldpoortstraat 28 B, Wijk bij Duurstede)
 • De Griekse Gids (Veldpoortstraat 28b, Duurstede)    TUI at Home
  Zie www.tuiathome.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van TUI at Home
 • Personal Touch Travel
  Zie www.personaltouchtravel.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van Personal Touch Travel
 • ZRA VakantieXperts
  Zie www.vx.nl/reisbureau voor alle zelfstandig reisadviseurs van VakantieXperts 
 • Reiscreaties
  Zie www.reiscreaties.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van Reiscreaties
 • Travel Counsellors
  Zie www.travelcounsellors.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van Travel Counsellors
 • The Travel Club
  Zie www.thetravelclub.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van The Travel Club
 • Your Travel
  Zie www.yourtravel.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van Your Travel
 • United Travel
  Zie www.unitedtravel.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van United Travel
 • Holiday Planners
  Zie www.holidayplanners.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van Holiday Planners
 • Zoover.nl
 • Travel Care
   
   
   
Actievoorwaarden Stad van de Maand New York - maart 31 maart 2020

Actievoorwaarden Stad van de Maand New York - maart        

 • De Actie 'Stad van de Maand' (hierna te noemen: de 'Actie') van TUI Nederland bestaat uit een kassakorting van 75,- p.p., gratis parkeren via Quick Parking op Schiphol (i.c.m. een vlucht van KLM of Delta Airlines) en een extra ‘voordeel’, voor een maandelijks wisselende door TUI te bepalen bestemming (hierna te noemen: ‘Stad van de Maand’).
 • De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 2 maart 2020 tot en met 31 maart 2020.
 • De Actie geldt voor vertrek in de periode 2 maart 2020 tot en met 28 februari 2021.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen.
 • De Actie betreft een tijdelijke kassakorting van 75,- per persoon die geldt voor de ‘Stad van de Maand’.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ bestaat uit gratis Fietshuur Unlimited Biking t.w.v. 21 euro p.p. en een ticket voor de Top of the Rock t.w.v. 36 euro p.p.
 • Deze extra’s dienen afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt. Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen mogelijk in combinatie met een pakketreis inclusief vlucht.
 • De Actie bestaat daarnaast uit gratis parkeren met Quick Parking op Schiphol. Zie hiervoor onderstaande, aanvullende voorwaarden.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties en marathonreizen (TUI Sports).
 • De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de actiepagina van deze Actie.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende voorwaarden 'Stad van de Maand’ New York

 • Het Stad van de Maand –  onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, betreft een promotiecode per individuele boeking voor Quick Parking (Locatie T, TUI Parking). Hier kan een reservering mee worden gemaakt voor de Quick Parking service. Bijvoorbeeld: wanneer één hoofdboeker voor vier personen boekt, ontvangt de hoofdboeker dus één promotiecode.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar New York in combinatie met een vlucht van KLM of Delta Airlines.
 • Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 2 maart 2020 tot en met 31 maart 2020.
 • Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, geldt voor vertrek in de periode 2 maart 2020 tot en met 28 februari 2021.
 • De promotiecode geeft recht op gratis parkeren bij de eerder genoemde parking tijdens uw verblijf in New York.
 • Wanneer de boeking plaatsvindt binnen 3 werkdagen voor vertrek, is het niet meer mogelijk om de boeker een unieke reserveringscode te bezorgen. Boekingen met een vertrek binnen drie werkdagen hebben dus geen recht op de unieke code om gebruik te kunnen maken van het gratis parkeren op Schiphol.
 • Ten aanzien van de unieke promotiecode en de reservering: 

o    U ontvangt de informatie over hoe en waar de promotiecode geactiveerd kan worden bij uw reisbescheiden/e-tickets.

o    U ontvangt per boeking één promotiecode, welke gelijk is aan uw reserveringsnummer. Deze is terug te vinden op de boekingsbevestiging. Het reserveringsnummer bestaat uit 6 karakters.

o    Indien u vóór 21 dagen voor vertrek boekt, wordt uw promotiecode geactiveerd op het moment dat u de reisbescheiden/e-tickets ontvangt. De reisbescheiden/e-tickets ontvangt u 21 dagen voor vertrek.

o    Indien u boekt met een vertrekdatum binnen 21 dagen, is uw promotiecode binnen 48 uur geactiveerd.              

o    Na het verzilveren van de promotiecode ontvangt u een reserveringsbevestiging van Quick Parking per e-mail. Dit reserveringsbewijs dient te worden meegenomen op de dag dat er van de service gebruik wordt gemaakt.

o    De promotiecode moet binnen eerder genoemde vertrekperiode worden ingewisseld bij Quick Parking. Na 28 februari 2021 vervalt de code en het gebruikmakingsrecht.

o    De promotiecode geldt gedurende uw verblijf in New York. Wilt u langer gebruik maken van de service dan dat uw boeking geldig is, dient de boeker het resterende bedrag zelf te betalen.

o    Kies tijdens het maken van de reservering voor gratis parkeren bij betalingswijze ‘betalen bij parkeren’.

o    Wanneer u zich niet houdt aan het geen in deze Actievoorwaarden is gesteld kan TUI Nederland N.V. het recht op gebruik ontzeggen.

 • TUI Nederland N.V. heeft te allen tijde het recht om de Actie tijdens de Actieperiode aan te passen of te beëindigen.
 • De Actie is op basis van beschikbaarheid. Er zijn een beperkt aantal plaatsen per periode beschikbaar in het reserveringssysteem van Quick Parking. TUI Nederland N.V. en Quick Parking behouden zich hierdoor het recht de reservering te blokkeren. TUI Nederland N.V. kan de gebruikmaking van de Actie dan ook niet garanderen.
 • De waarde van de Actie kan niet in geld of andere vorm worden uitgekeerd. Ook niet wanneer u, om welke reden dan ook, geen gebruik heeft gemaakt van de Actie.
 • TUI Nederland N.V. behoudt zich het recht om de promotiecode of de reeds gemaakte parkeerreservering te annuleren wanneer: 

o    Er sprake is van een annulering of omboeking van de eerder gemaakte pakketreis waardoor de eventuele nieuwe boeking niet meer voldoet aan de voorwaarden van deze Actie.

o    Er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of wanneer er een verdenking van fraude of misbruik bestaat. Bijvoorbeeld wanneer uw parkeerreservering langer is dan uw geboekte reisduur.

 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten op de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het TUI Customer Services Center.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over het maken van de parkeerreservering kunnen worden gesteld bij Quick Parking. Zie voor contactinformatie: www.quickparking.com/nl-nl/ of neem telefonisch contact op met 020 – 717 9700.

Actievoorwaarden 'Schaduwsteden’ Krakau, Boedapest, Sevilla en Malaga

De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 2 maart 2020 tot en met 31 maart 2020.

 • De Actie geldt voor Krakau voor vertrek in de periode 1 april 2020 tot en met 31 oktober 2020.
 • De Actie geldt voor Boedapest, Sevilla en Malaga voor vertrek in de periode 2 maart 2020 tot en met 31 oktober 2020.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Krakau, Boedapest, Sevilla en Malaga.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Krakau bestaat uit een gratis fietstour t.w.v. 26 euro p.p. Let op! Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt, inclusief vlucht.
 • Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Boedapest bestaat uit een gratis ticket voor de Hop-on Hop-off bus t.w.v. 24 euro p.p. Let op! Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt, inclusief vlucht.
 • Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Sevilla en Malaga bestaat uit 25,- korting p.p.
 • Let op! Dit is alleen in combinatie met een pakketreis.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties voor Krakau, Boedapest, Sevilla en Malaga.
 • De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 
Bye Bye Blue Monday 2020 20 januari 2020

ACTIEVOORWAARDEN BYE BYE BLUE MONDAY 2020

 

 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Bye Bye Blue Monday (hierna: “De Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3, 2288 GC te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • De Actie is een eenmalige winactie. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: communicatie@tui.nl. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

 

HET ACTIEMECHANISME

 • Op maandag 20 januari 2020 zijn er regenachtige beelden te zien op www.byebyebluemonday.nl (hierna: “de Actiewebsite”). Gedurende de dag zijn er op de Actiewebsite ook opklaringen/zonnige momenten te zien. Dit zijn momenten om een prijs te winnen (hierna: “Win-momenten”). Deze Win-momenten bieden Deelnemers de kans om een TUI reischeque te winnen t.w.v. 1000 euro. 
 • Op maandag 20 januari 2020 kan men doorlinken via www.tui.nl, www.tui.nl/bluemonday of direct de actiewebsite bezoeken op www.byebyebluemonday.nl om deel te nemen aan de actie.
 • Men kan op 20 januari 2020 via de Actiewebsite gedurende elk win-moment éénmaal deelnemen aan de Actie, . Zo kan men gedurende de hele dag maximaal zes (6) keer kans maken op een van de vier reischeques t.w.v. €1000 (duizend euro). 
 • Van 13 tot en met 19 januari 2020 vindt men meer informatie over de wedstrijd via de homepagina www.tui.nl of op de actiewebsite www.byebyebluemonday.nl
 • Van 13 tot en met 19 januari 2020 kunnen bezoekers op de Actiewebsite aangeven dat zij per SMS op de hoogte willen worden gehouden over de Win-momenten die op 20 januari 2020 op de Actiewebsite zullen verschijnen. Men kan dit aangeven door het formulier op de Actiewebsite in te vullen met de gevraagde persoonlijke gegevens; voornaam, achternaam, telefoonnummer.
 • Deelnemers die hebben aangegeven dat zij gebruik willen maken van de gratis SMS dienst (uitsluitend de eventuele provider kosten) en een SMS willen ontvangen op het moment dat de Win-momenten plaatsvinden, kunnen zich in het sms bericht  direct afmelden voor volgende SMS updates van de actie via de vermelde link; Stop Blue Monday SMS. Eventuele bijkomende kosten, zoals onder meer provider kosten, komen voor eigen rekening. 
 • Om deel te nemen aan de Actie dient op 20 januari 2020 het formulier op de Actiewebsite het formulier ingevuld te worden met de opgevraagde persoonlijke gegevens (geslacht, voornaam, achternaam, e-mail adres, geboortedatum).
 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V, (tevens de moederonderneming, dochter-, zusterentiteiten, creatieve bureaus) mogen deelnemen, echter maken zij geen kans op de Prijs.
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van TUI over te leggen.
 • Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord gaat met de Actievoorwaarden en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

 

 

De Prijs

 • Er worden via de Actiepagina online (4) Prijzen uitgereikt. Eén prijs betreft telkens een door TUI aangeboden reischeque t.w.v. €1000 (duizend euro) uitsluitend geldig tot 20 januari 2021 . De waarde van het totale prijzenpakket bedraagt € 4000 (vierduizend euro).
 • De Prijs is uitsluitend geldig op door TUI Nederland NV. aangeboden reis. De Prijs is uitsluitend geldig op een standaard reissom van de geboekte pakketreis, inclusief vlucht/of enig ander geboekt vervoer, transfers, overnachtingen voor zover deze in het aangeboden reispakket zijn opgenomen. De Prijs is exclusief vergunningen, visa of andere reisdocumenten en overige extra’s zoalstransfers en excursies . De reischeque is niet geldig op losse vliegtickets. 
 • De Prijs mag uitsluitend worden ingewisseld indien de volledige verblijfsperiode en vliegreis is gelegen tussen 20 januari 2020 en 20 januari 2021 (hierna: ‘Verblijfsperiode’). Indien de gewenste Verblijfsperiode (gedeeltelijk) buiten deze periode valt, kan de Prijs niet worden ingewisseld. 
 • Indien de vakantie (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een hogere waarde vertegenwoordigt dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), dient het verschil te worden bijbetaald door de (ouders/verzorgers van de) prijswinnaar.
 • Indien de vakantie (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een lagere waarde vertegenwoordigd dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), valt het verschil vrij ten goede van TUI.
 • Op het moment van boeken (bij besteding van de gewonnen reischeque) dient de reis (hieronder inbegrepen de reis, accommodatie, toegang tot het park) beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van TUI op www.tui.nl. 
 • De Prijs is op basis van beschikbaarheid. Indien een hotelkamer niet beschikbaar is of het vliegtuig vol is kan de Prijs niet worden ingewisseld en dient er een andere datum binnen de Verblijfsperiode te worden gekozen.
 • Aan het inwisselen van de Prijs kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 • Over de uitslag en toekenning van de Prijs alsmede het inwisselen van de Prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 

De Winnaar

 • De winnaars worden bepaald door een onafhankelijke TUI jury. De winnaar is een Deelnemer die voldoet aan de voorwaarden voor deelname en tijdens het Win-moment heeft deelgenomen. 
 • Een winnaar van één van de prijzen in het kader van de wedstrijd ‘Bye Bye Blue Monday’ kan niet meer in aanmerking komen voor andere prijs ingevolge de wedstrijd. In het geval bij prijsbepaling eenzelfde persoon een tweede maal als winnaar zou worden aangeduid, wordt de eerstvolgende deelnemer in lijn aangeduid als winnaar van de tweede prijs. 
 • De bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden uiterlijk 24 januari 2020 plaatsvinden. De Winnaar zal een e-mail bericht ontvangen van TUI waarop binnen zeven dagen dient te worden gereageerd door de Winnaar. Indien de Winnaar niet binnen de gestelde termijn handelt, vervalt de Prijs en zal een nieuwe Winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen.
 • Indien de Winnaar geen gebruik kan of wil maken van de Prijs, dan vervalt het recht op de prijs. TUI is niet gehouden de prijs aan een andere deelnemer toe te wijzen.
 • Over de keuzeselectie, winnaar of prijs wordt niet met andere Deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.

Privacy

 •  Eventueel verzamelde persoonsgegevens van Deelnemers, kunnen door TUI worden opgenomen in hun klantendatabase uitsluitend ten behoeve van de Actie en worden niet verstrekt aan partners of derden. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de winnaar. TUI zal eventueel verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie privacy statement op https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/.
 • TUI zal de persoonsgegevens enkel opnemen in de klantendatabase en gebruiken voor marketing doeleinden, op voorwaarde dat de deelnemer hiervoor specifiek toestemming heeft gegeven in het deelnameformulier. 

Overig

 • TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, (technische) gebreken dan wel problemen voortvloeiende uit onder meer deelname aan de Actie, toekenning van de prijzen, de ontvangst van de Prijs of de gebruikmaking daarvan, eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.
 • TUI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst, verzilvering of uitvoering van de Prijs voortvloeien.
 • TUI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, Actie, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, alsmede het terughalen dan wel weigeren van de cheque zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. TUI behoudt zich tevens het recht de Actie uit te stellen, in te korten of in te trekken, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden.
 • Wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden en/of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden.
 • De winnaar is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen.
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op https://www.tui.nl/corporate/nl/algemene-voorwaarden/.
 • TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden zal een besluit worden genomen door TUI.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden of de Actie aantasten.

 

 

BYE BYE BLUE MONDAY 2020 - INSTAGRAM
 

HET ACTIEMECHANISME

 • Van 17 tot en met 19 januari 2020 kan men zijn/haar blauwste vakantiefoto delen op Instagram met de #ByeByeBlueMonday en kans maken op een reischeque t.w.v. €250. De wedstrijd loopt tot 17:00 op 19 januari 2020. Elke inzending buiten dit tijdskader kan niet in aanmerking worden genomen voor de wedstrijd.
 • Op 20 januari 2020 kan men een video uploaden via het persoonlijk Instagram verhaal, met gebruik van de Instagram stories filter welke is ontwikkeld door TUI voor deze campagne. Door TUI in deze video te taggen, en dit tussen 19 januari 2020 om 17:00 en 20 januari 2020 om 23:59 te delen kan men kans maken op een reischeque t.w.v. €250 te winnen. De winnende Instagram story is gedeeld in de stories van TUI. De winnaar dient binnen 24 uur contact op te nemen met TUI via Direct Message om zijn of haar prijs te accepteren, bij gebreke waarvan het recht op de prijs komt te vervallen en een andere winnaar zal worden aangeduid.
 • De prijs is een reischeque t.w.v. €250 (tweehonderdvijftig euro), geldig tot en met 20 januari 2021.
 • De Prijs mag uitsluitend worden ingewisseld indien de volledige verblijfsperiode en vliegreis is gelegen tussen 20 januari 2020 en 20 januari 2021 (hierna: ‘Verblijfsperiode’). Indien de gewenste Verblijfsperiode (gedeeltelijk) buiten deze periode valt, kan de Prijs niet worden ingewisseld. 
 • Indien de vakantie (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een hogere waarde vertegenwoordigt dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), dient het verschil te worden bijbetaald door de (ouders/verzorgers van de) prijswinnaar.
 • Indien de vakantie (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een lagere waarde vertegenwoordigd dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), valt het verschil vrij ten goede van TUI.
 • Op het moment van boeken (bij besteding van de gewonnen reischeque) dient de reis (hieronder inbegrepen de reis, accommodatie, toegang tot het park) beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van TUI op www.tui.nl. 
 • De Prijs is op basis van beschikbaarheid. Indien een hotelkamer niet beschikbaar is of het vliegtuig vol is kan de Prijs niet worden ingewisseld en dient er een andere datum binnen de Verblijfsperiode te worden gekozen.
 • Aan het inwisselen van de Prijs kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 • Over de uitslag en toekenning van de Prijs alsmede het inwisselen van de Prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 

De Winnaar

 • De winnaar wordt bepaald door een TUI jury en wordt via een Instagram bericht op de tijdlijn van TUI bekend gemaakt. De winnaar dient binnen 24 uur contact op te nemen met TUI via Direct Message om zijn of haar prijs te accepteren.

 

Privacy

 • TUI behoudt zich het recht voor om foto’s en andere data die gedeeld wordt door de deelnemer t.b.v. de Instagram acties (via tijdlijn en stories) te gebruiken voor communicatiedoeleinden.

 

Overig

 • TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, (technische) gebreken dan wel problemen voortvloeiende uit onder meer deelname aan de wedstrijd, toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijs of de gebruikmaking daarvan, eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.
 • TUI behoudt zich het recht voor een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, zonder dat TUI hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.
 • Wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden en/of wijziging van de wedstrijd zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.be/actievoorwaarden
 • Op de met de reischeque geboekte vakantie zijn de Algemene en Bijzondere voorwaarden onverminderd van toepassing. Deze zijn consulteerbaar via de website tui.be
 • TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden of de Actie aantasten.

 

 

Kamperen korting 20 januari 2020

Voorwaarden actie Kamperen korting

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Kamperen korting’ (hierna: “De Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3, 2288 GC te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • De Actie is eenmalig. Door gebruik te maken van de Actie, verklaren klanten die gebruik maken van de Actie  (hierna: “Deelnemers”) te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”). 
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: communicatie@tui.nl. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Het Actiemechanisme

 • Deelnemers maken gebruik van de korting door een kampeervakantie te boeken bij uitsluitend een TUI reisbureau, ANVR reisbureau, TUI at Home of via de website www.tui.nl, in de periode van 9 januari 2020 tot en met 19 januari 2020 (hierna: “Actieperiode”), waarin verblijf uitsluitend volledig is gelegen in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 oktober 2020. 
 • Deelnemers maken gebruik van de kortingsactie indien zij voor deze actie worden geselecteerd. Dit geschiedt op basis van boekingsgedrag en Deelnemers zullen een e-mail ontvangen met een persoonlijke kortingscode. 
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentboekingen en geldt niet op losse vliegtickets. 
 • Gebruik van de Actie is vrijblijvend en staat open voor klanten welke een kortingscode hebben ontvangen voor een reis bij TUI Nederland N.V. met verblijf op één van de campings aangeboden door TUI.
 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V, (tevens de moederonderneming, dochter-, zusterentiteiten) mogen gebruik maken van de Actie.
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen om gebruik te maken van de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van TUI over te leggen.
 • Door gebruik te maken van de Actie stemmen Deelnemers in met deze Actievoorwaarden en gaan akkoord met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 
 • Iedere Deelnemer mag één keer gebruik maken van de Actie. 

De Actie

 • De Actie bestaat uit een eenmalige extra korting van 75,- per boeking op een kampeervakantie van ten minste 8 dagen (7 nachten) met een minimaal reisbedrag van €500.- De korting geldt uitsluitend indien de boeking is gemaakt conform de voorwaarden beschreven in deze Actievoorwaarden.
 • De Actie is uitsluitend eenmalig beschikbaar indien Deelnemers in het boekingsproces de persoonlijke kortingscode invoeren bij de vraag ‘Heb je een kortingscode?’. Deze kortingscode geeft recht op de extra eenmalige korting per boeking.  
 • De Actie kan uitsluitend worden ingewisseld indien de volledige verblijfsperiode van de geboekte camping is gelegen tussen 1 april 2020 tot en met 31 oktober 2020. Indien de gewenste verblijfsperiode buiten deze periode valt, kan de Actie niet worden ingewisseld. 
 • Indien een accommodatie of andere reisdienst niet beschikbaar is kan de Prijs niet worden ingewisseld en dient er een andere datum binnen de Verblijfsperiode te worden gekozen.
 • Aan het inwisselen van de Actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 • De Actie is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 • Over de uitslag en toekenning van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

Privacy

 • TUI zal verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie privacy statement op https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/.  

Overig

 • TUI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van (uitvoering van) de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de Actie voortvloeien.
 • Wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden en/of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden.
 • TUI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, alsmede het terughalen dan wel weigeren van de cheque zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant.
 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan en andere kosten die op de reis betrekking hebben komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen in de Actie. 
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html.
 • TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden zal een besluit worden genomen door TUI.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden of de Actie aantasten.

 

Actievoorwaarden Ticketsale 21 januari 2020

Actievoorwaarden Ticketsale

 • Vanafprijzen retourtickets Economy, p.p. incl. luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen, excl. andere toeslagen. 
 • Geldig op boekingen gemaakt van 3 januari t/m 20 januari 2020. 
 • Reizen vanaf 3 januari t/m 31 oktober 2020. 
 • Onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. 
 • Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. 
 • Op = Op!
Winactie 'Met wie ga jij - Ajax' 3 maart 2020
 • De Actie 'Met wie ga jij - AJAX' (hier verder te noemen de 'Actie') van TUI Nederland N.V. (hier verder te noemen 'TUI') is geldig voor boekingen gemaakt in de periode van 17 februari 2020 t/m 2 maart 2020 op door TUI georganiseerde Citytrip die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn. 
 • De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde Citytrips gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center of een van de TUI winkels. 
 • De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen), tenzij in de aanvullende voorwaarden anders vermeld. 
 • Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing. 
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situatie waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat. 
 • TUI behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen of te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website https://www.tui.nl/actievoorwaarden/.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het Customer Services Center of boekingskantoor. 
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer. 
 • De definities en omschrijvingen van de vakantiesoorten zijn te vinden via de website https://www.tui.nl/actievoorwaarden/. 
Voucher 31 augustus 2020

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Voucher’.

Algemene voorwaarden 

 • De Actie ‘Voucher’ (hier verder te noemen de ‘Actie’) van TUI Nederland N.V. (hier verder te noemen ‘TUI’) is geldig voor boekingen waarop een voucher wordt ingewisseld. De boeking moet gemaakt zijn in de periode 21 augustus 2020 t/m 31 augustus 2020 met vertrek in de periode 1 april 2021 t/m 31 oktober 2021.
 • De Actie is van toepassing op door TUI georganiseerde pakketreizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn en waarop een voucher wordt ingewisseld. 
 • Deelnemers doen mee aan deze Actie indien zij voor deze Actie worden geselecteerd. Dit geschiedt op basis van boekingsgedrag waarna Deelnemers een e-mail ontvangen.
 • De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center, een van de TUI winkels, TUI at Home, of bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoren.
 • De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen), tenzij in de aanvullende voorwaarden anders vermeld.
 • Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen of te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het Customer Services Center of boekingskantoor.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • De definities en omschrijvingen van de vakantiesoorten zijn te vinden via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.

Voorwaarden Voucher 

 • Deelname aan de Actie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar, die in het bezit zijn van een geldig reisdocument (hierna te noemen ‘Deelnemer’). Minderjarigen kunnen deelnemen aan de Actie mits zij toestemming van een ouder/voogd hebben en dit op grond van deze actievoorwaarden is toegestaan.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Zonvakanties en Verre reizen, uitsluitend in combinatie met een TUI fly vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven, met een maximum reisduur van 24 dagen.

Extra korting 

 • De ‘Extra korting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties en Verre reizen. 
 • De Korting bedraagt 100,- per boeking op Zonvakanties en Verre Reizen waarop een voucher wordt ingewisseld. De boeking moet gemaakt zijn in de periode van 21 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020 met vertrek in de periode 1 april 2021 tot en met 31 oktober 2021.
 • De Korting voor Zonvakanties & Verre reizen geldt uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven, met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De Korting op een pakketreis Zonvakanties & Verre reizen is geldig bij een minimaal reisbedrag van €500.- per boeking met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen. 
Snelle Boekers Voordeel Wintersport augustus 2020 15 september 2020

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Snelle Boekers Voordeel Wintersport augustus 2020’. Deze actie bestaat uit:

 • Tot 50 euro extra korting

Algemene voorwaarden

 • De Actie ‘Snelle Boekers Voordeel Wintersport augustus 2020’ (hier verder te noemen de ‘Actie’) van TUI Nederland N.V. (hier verder te noemen ‘TUI’) is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 3 augustus 2020 t/m 15 september 2020 met vertrek in de periode van 12 december 2020 tot en met 31 maart 2021.
 • De Actie is van toepassing op door TUI georganiseerde Wintersportvakanties (zowel i.c.m. een vlucht als met eigen vervoer) die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde Wintersportvakanties gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center, een van de TUI winkels, TUI at Home, of bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoren.
 • De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op Zon vakanties, Verre reizen, Citytrips, Autovakanties, losse vliegtickets, Sportreizen, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen), tenzij in de aanvullende voorwaarden anders vermeld.
 • Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen of te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het Customer Services Center of boekingskantoor.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • De definities en omschrijvingen van de vakantiesoorten zijn te vinden via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.

Voorwaarden: Tot 50 euro extra korting

 • De ‘Extra korting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde Wintersportvakanties (zowel i.c.m. een vlucht als met eigen vervoer).
 • De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces. De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon of per kamertype.
 • De vaste Korting bedraagt tot 50,- op Wintersportvakanties (zowel i.c.m. een vlucht als met eigen vervoer) gemaakt in de periode van 3 augustus 2020 tot en met 15 september 2020. De korting geldt per persoon of per kamertype. Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Kortingen.
Snelle Boekers Voordeel Dichtbij vakanties augustus 2020 30 september 2020

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Snelle Boekers Voordeel Dichtbij vakanties augustus 2020’. Deze actie bestaat uit:

 • Tot 50 euro extra korting

Algemene voorwaarden

 • De Actie ‘Snelle Boekers Voordeel Dichtbij vakanties augustus 2020’ (hier verder te noemen de ‘Actie’) van TUI Nederland N.V. (hier verder te noemen ‘TUI’) is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 13 augustus 2020 t/m 30 september 2020 met vertrek in de periode van 13 augustus 2020 tot en met 30 november 2020.
 • De Actie is van toepassing op door TUI georganiseerde Dichtbij vakanties die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde Dichtbij vakanties gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center, een van de TUI winkels, TUI at Home, of bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoren.
 • De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op Zon vakanties, Verre reizen, Citytrips, Wintersport, Autovakanties, losse vliegtickets, Sportreizen, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen), tenzij in de aanvullende voorwaarden anders vermeld.
 • Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen of te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het Customer Services Center of boekingskantoor.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • De definities en omschrijvingen van de vakantiesoorten zijn te vinden via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.

Voorwaarden: Tot 50 euro extra korting

 • De ‘Extra korting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde Dichtbij vakanties.
 • De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces. De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon, per kamertype of per boeking.
 • De vaste Korting bedraagt tot 50,- op Dichtbij vakanties gemaakt in de periode van 13 augustus 2020 tot en met 30 september 2020. De korting geldt per persoon, per kamertype of per boeking. Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Kortingen.
Tot 100,- korting op wintersportvakanties 13 oktober 2020

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op wintersportvakanties. Deze actie bestaat uit:

 • Tot 100- euro korting

Algemene voorwaarden

 • De Actie ‘Tot 100,- euro korting op Wintersportvakanties’ (hier verder te noemen de ‘Actie’) van TUI Nederland N.V. (hier verder te noemen ‘TUI’) is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 28 september 2020 t/m 12 oktober 2020 met vertrek in de periode van 12 december 2020 tot en met 4 april 2021.
 • De Actie is van toepassing op door TUI georganiseerde Wintersportvakanties (zowel i.c.m. een vlucht als met eigen vervoer) die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde Wintersportvakanties gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center, een van de TUI winkels, TUI at Home, of bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoren.
 • De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op Zon vakanties, Verre reizen, Citytrips, Autovakanties, losse vliegtickets, Sportreizen, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen), tenzij in de aanvullende voorwaarden anders vermeld.
 • Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen of te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het Customer Services Center of boekingskantoor.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • De definities en omschrijvingen van de vakantiesoorten zijn te vinden via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.

Voorwaarden: Tot 100 euro extra korting

 • De ‘Extra korting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde Wintersportvakanties (zowel i.c.m. een vlucht als met eigen vervoer).
 • De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces. De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon of per kamertype.
 • De vaste Korting bedraagt tot 100,- op Wintersportvakanties (zowel i.c.m. een vlucht als met eigen vervoer) gemaakt in de periode van 28 september 2020 tot en met 12 oktober 2020. De korting geldt per persoon of per kamertype. Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Kortingen.
Actievoorwaarden ontspannen op wintersport met TUI 23 oktober 2020

Actievoorwaarden wintersportactivatie

 

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie “Wintersport” (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk, (hierna: “TUI”).
 2. Op de Actie zijn de onderhavige actievoorwaarden van toepassing (hierna: “Actievoorwaarden”). Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de actie kunnen worden ingediend bij TUI via mailadres: media@tui.nl Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist TUI.
 4. TUI behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, Prijs, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers en/of Winnaar. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website: https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden.

 

Deelname

 1. Deelname is mogelijk van 2 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020, 23:59 uur.
 2. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen.
 3. Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V. of TUI Airlines Nederland B.V mogen deelnemen, echter zij maken geen kans op de Prijs.
 4. Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.

 

Het Actiemechanisme

 1. Een Deelnemer neemt deel aan de Actie door op Instagram een foto te plaatsen met zijn/haar favoriete wintersportmoment, de hashtag #discoveryoursmile en @TUINederland te taggen.
 2. Een Deelnemer dient zijn Instagram profiel openbaar te hebben staan zodat de betreffende foto kan worden teruggevonden.
 3. Een Deelnemer jonger dan 18 jaar dient schriftelijke toestemming van hun ouders/verzorgers te hebben. Op eerste verzoek van TUI dient deze schriftelijke toestemming overgelegd te worden.
 4. De Winnaar van de Hoofdprijs dient in verband met het verzilveren van de Prijs, beschikbaar te zijn in het wintersportseizoen van 2020/2021. Indien de Winnaar van de Hoofdprijs in de genoemde periode niet beschikbaar is, kan hij geen aanspraak maken op de Prijs, noch op een vergoeding of compensatie anderszins.
 5. De Winnaars worden op basis van originaliteit gekozen door een onafhankelijke TUI-jury.

 

De Prijs

 1. De Hoofdprijs bestaat uit één (1) reis (o.b.v. logies ontbijt) voor 2 personen naar een TUI BLUE hotel in Oostenrijk inclusief skipas (5 nachten). Vervoer naar de accommodatie is voor rekening van de Winnaar. De Prijs heeft een waarde van €2.000,00. Reisdatum is in overleg met de Winnaar.
 2. Naast de compleet verzorgde reis wordt er ook nog een dagpas bij SnowWorld inclusief overnachting voor twee, ter voorbereiding van je wintersportvakantie. Deze prijs heeft een waarde van € 300,00.
 3. TUI streeft er naar om binnen 1 week na afloop van de actieperiode de Winnaars bekend te maken. De Winnaars ontvangen een persoonlijk bericht op Instagram waarna het ontvangen van persoonsgegevens telefonisch contact wordt opgenomen.
 4. Indien de Winnaar van de Hoofdprijs in de genoemde periode niet beschikbaar is, kan hij geen aanspraak maken op de Prijs, noch op een vergoeding of compensatie anderszins.
 5. De Winnaar van de Hoofdprijs is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan komen voor eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de Prijs.
 6. De Prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen. De Prijs kan evenmin ingezet en/of gebruikt worden voor reeds geboekte reizen.
 7. TUI zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.
 8. Over de Winnaars en de Prijs zal niet worden gecorrespondeerd.

 

 

 

Privacy

 

 1. Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de Deelnemers, zullen door TUI worden verwerkt overeenkomstig haar privacy beleid. Daarnaast geldt voor het gebruik van Instagram door de Deelnemer (en het daarop plaatsen van de foto) het op enig moment geldende privacy beleid van het betreffende platform.

 

 

Overig

 

 1. TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de Prijs, de ontvangst van de Prijs of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.
 2. TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Gebruikte foto’s mogen de privacy of auteurs- en/of portretrechten van welke (rechts)persoon dan ook, levend of overleden, niet aantasten of schenden of op andere wijze inbreuk maken op de persoonlijke of eigendomsrechten van een (rechts)persoon/personen. De Deelnemer vrijwaart TUI voor eventuele claims van derden verband houdende met de door de Deelnemer gepubliceerde foto. 
 • Gebruikte foto’s mogen niet verwijzen naar concurrenten van TUI (en/of Kras);
 • Op gebruikte foto’s mag geen auteursrecht van een derde (anders dan het auteursrecht van de Deelnemer zelf) rusten;
 • Inzendingen die worden beoordeeld als immoreel, obsceen, godslasterlijk of niet in lijn met het imago en campagne van TUI, worden gediskwalificeerd. 
 • TUI behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, inzendingen op ieder moment te diskwalificeren.
Smile Deal Wintersportvakanties 20 oktober 2020

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Smile Deals voor wintersportvakanties. Deze actie bestaat uit:

 • Tot 125- euro korting

Algemene voorwaarden

 • De Actie ‘Tot 125,- euro korting op Wintersportvakanties’ (hier verder te noemen de ‘Actie’) van TUI Nederland N.V. (hier verder te noemen ‘TUI’) is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 16 oktober 2020 t/m 19 oktober 2020 met vertrek in de periode van 12 december 2020 tot en met 10 april 2021.
 • De Actie is van toepassing op door TUI georganiseerde Wintersportvakanties (zowel i.c.m. een vlucht als met eigen vervoer) die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde Wintersportvakanties gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center, een van de TUI winkels, TUI at Home, of bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoren.
 • De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op Zon vakanties, Verre reizen, Citytrips, Autovakanties, losse vliegtickets, Sportreizen, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen), tenzij in de aanvullende voorwaarden anders vermeld.
 • Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen of te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het Customer Services Center of boekingskantoor.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • De definities en omschrijvingen van de vakantiesoorten zijn te vinden via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.

Voorwaarden: Tot 125 euro korting

 • De ‘Tot 125,- Korting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde Wintersportvakanties, op geselecteerde accommodaties, (zowel i.c.m. een vlucht als met eigen vervoer).
 • De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces. De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon of per kamertype.
 • De vaste Korting bedraagt tot 125,- op Wintersportvakanties, op geselecteerde accommodaties, (zowel i.c.m. een vlucht als met eigen vervoer) gemaakt in de periode van 16 oktober 2020 tot en met 19 oktober 2020. De korting geldt per persoon of per kamertype. Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Kortingen.
Toelichting
Toelichting vakantiesoorten en begrippen
 • Pakketreis: combinatie van ten minste twee verschillende soorten Reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, ingeval: i) de diensten worden gecombineerd door één handelaar, eventueel op verzoek of overeenkomstig de keuze van de reiziger, voordat er één overeenkomst betreffende alle diensten wordt gesloten; of ii) deze diensten, ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, worden:
  • afgenomen bij één verkooppunt en gekozen voordat de reiziger ermee instemt te betalen;
  • aangeboden, afgenomen of gefactureerd voor een gezamenlijke prijs of een totaalprijs;
  • aangeprezen of afgenomen onder de term “pakketreis” of vergelijkbare term;
  • gecombineerd nadat er een overeenkomst is gesloten waarbij de handelaar de reiziger laat kiezen uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten; of
  • afgenomen van verschillende handelaren via onderling verbonden online boekingsprocedures, waarbij de naam, de betalingsgegevens en het e-mailadres van de reiziger worden verstrekt door de handelaar met wie de eerste overeenkomst wordt gesloten aan een andere handelaar of handelaren en er met de laatstgenoemde handelaar of handelaren een overeenkomst wordt gesloten uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste Reisdienst; tenzij één soort Reisdienst wordt gecombineerd met één of meer andere toeristische diensten die (i) geen aanzienlijk deel van de waarde van de combinatie vormen, niet als essentieel kenmerk van de combinatie worden aangeprezen of anderszins geen essentieel kenmerk van de combinatie vertegenwoordigen en/of (ii) pas worden gekozen en afgenomen nadat de nakoming van een Reisdienst is begonnen.
 • Speciale Actie Pakketreizen: Pakketreizen die één of meerdere vluchten omvatten en waarbij het ticket is uitgegeven in het kader van een speciale actie van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Voor deze Pakketreizen gelden bijzondere voorwaarden die worden gepubliceerd in het Reisaanbod.
 • Cruise: een Pakketreis die in onze reisbrochure en op www.tui.nl is gepubliceerd als cruise en waarin (een deel van) de reis wordt afgelegd per schip, terwijl je op dat schip van accommodatie wordt voorzien.
 • Overland Pakketreis: een Pakketreis die voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • de bestemming is gelegen binnen Europa;
  • de reis is in onze reisbrochures en op www.tui.nl gepubliceerd als auto- of wintersportvakantie
  • het vervoer van en naar de bestemming wordt door ons (en niet door jou) geregeld (bijvoorbeeld per vliegtuig, trein, bus of boot);
  • de reis valt niet onder de definitie van Stedentrip.
 • Stedentrip: een Pakketreis die in onze reisbrochures en op www.tui.nl is gepubliceerd als stedentrip en waarbij het doel van de reis vooral is het bezoeken en verblijven in een stad.
 • Verre Reis: een Pakketreis die in onze reisbrochures en op www.tui.nl is gepubliceerd als verre reis, een bestemming buiten Europa bevat die niet onder de landen als genoemd bij Zonvakantie valt en ook niet onder de definitie van Stedentrip valt.
 • Wintersportvakantie: een Pakketreis die in onze reisbrochures en op www.tui.nl is gepubliceerd als wintersportreis, en waarbij het vervoer van en naar de bestemming door ons (en niet door jou) wordt geregeld (bijvoorbeeld per vliegtuig, trein of bus).
 • Zonvakantie: een Pakketreis die aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • de reis is in onze reisbrochures en op www.tui.nl gepubliceerd als zonvakantie;
  • de reis bevat een bestemming in een of meer van de volgende landen: Spanje (inclusief de Balearen en de Canarische Eilanden), Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Frankrijk, Italië, Slovenië, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Albanië, Griekenland, Bulgarije, Turkije, Israël, Jordanië, Egypte, Cyprus, Malta, Tunesië en Marokko;
  • het vervoer naar de bestemming wordt door ons (en niet door jou) geregeld (bijvoorbeeld per vliegtuig, trein, bus of boot);
  • de reis valt niet onder de definitie van Stedentrip of staat gepubliceerd onder Autovakantie op www.tui.nl/autovakantie/.
 • Rondreis: een Pakketreis die in onze reisbrochures en op Onze Website is gepubliceerd als rondreis en waarin meerdere accommodaties worden aangedaan gedurende de reisduur.
 • Reisdienst: dienst betreffende:
  • i. personenvervoer;
  • ii. accommodatie die niet wezenlijk deel uitmaakt van personenvervoer en die niet voor bewoning is bestemd;
  • iii. verhuur van auto’s, andere motorvoertuigen als bedoeld in de Richtlijn 2007/46/EG of motorrijwielen waarvoor een rijbewijs van categorie A in overeenkomst met Richtlijn 2006/126/EG is vereist;
  • iv. andere toeristische diensten die niet wezenlijk deel uitmaken van een reisdienst in de zin van de onderdelen i, ii of iii hiervoor;
 • Gekoppeld Reisarrangement: ten minste twee verschillende soorten Reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden afgenomen, die geen Pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, waarbij een handelaar (bijvoorbeeld uw reisagent):
  • i. tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke Reisdienst door u faciliteert; of
   ii. op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende Reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste Reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten; tenzij niet meer dan één soort Reisdienst en één of meer andere toeristische diensten als bedoeld in de definitie van Reisdienst onder iv worden afgenomen en de laatstgenoemde diensten geen aanzienlijk deel van de gecombineerde waarde van de diensten vormen en niet als een essentieel kenmerk van de reis of vakantie worden aangeprezen en anderszins geen essentieel kenmerk van de reis of vakantie vertegenwoordigen.
 • Seizoenen: het zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 31 oktober. Het winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.
 • Kassakorting: kassakorting is een actiekorting die geldig is voor een specifieke looptijd. De kassakorting voor vlieg-, zon- en verre bestemmingen is een korting per persoon per verblijf. De korting wordt gegeven op de vlucht en is geldig voor het complete aanbod. Voor autovakanties en stedentrips geldt de korting op geselecteerde bestemmingen waarbij voor autovakanties de korting per boeking geldt en bij stedentrips per persoon.
TUI Garanties

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de TUI garanties, deze bestaan uit: Omruilgarantie, Laagsteprijsgarantie, We-lossen-het-op-garantie, Niet-goed-geld-terug-garantie.

Algemene voorwaarden

 • De TUI Garanties zijn van toepassing op door TUI georganiseerde pakketreizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De TUI Garanties gelden alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, TUI Customer Services Center, één van de 135 TUI winkels, Mobiele Reis Adviseurs of bij TUI aangesloten reisagenten (hierna te noemen: kanalen).
 • Voor boekingen geldt dat zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen, de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing zijn. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • De TUI Garanties gelden op boekingen gemaakt vanaf 24/08/2018 en met een vertrekdatum vanaf 25/10/2018.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de TUI Garanties aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • TUI behoud zich het recht voor om de TUI Garanties te beëindigen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers c.q. reizigers.
 • Wijzigingen, stopzetten, of aanpassingen van de voorwaarden of de inhoud van de TUI Garanties zal door TUI bekend worden gemaakt via de website www.tui.nl/campagne-voorwaarden/
 • Voor boekingen gemaakt via een Nederlands kanaal is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten op de TUI Garanties en haar voorwaarden kunnen worden gesteld via bovengenoemde kanalen.
 • Aanvullende voorwaarden: naast de voorwaarden die staan vermeld onder het kopje ‘ALGEMENE VOORWAARDEN’ zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing op de onderdelen ‘omruilgarantie’, ‘laagsteprijsgarantie’, ‘we-lossen-het-op-garantie’, ‘niet-goed-geld-terug-garantie’.

Voorwaarden Laagsteprijsgarantie

 • De Laagsteprijsgarantie geldt op door TUI aangeboden Zonvakanties, Verre reizen, Stedentrips en Autovakanties.
 • De Laagsteprijsgarantie is niet van toepassing op boekingen die op aanvraag zijn gemaakt en daarmee buiten de standaard voorraad vallen, door kanalen samengestelde reizen en de verkoop van losse vliegtickets, TUI Villa's, Sportreizen, Cruises, Rondreizen en Gekoppelde Reisarrangementen. 
 • Wanneer er een vliegreis is inbegrepen in de reis dient het om een vooraf samengestelde pakketreis te gaan en dient de vlucht met vertrek vanaf een Nederlandse luchthaven te zijn, met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • Wanneer er een vliegreis is inbegrepen en deze wordt uitgevoerd door Transavia, geldt de Laagsteprijsgarantie slechts op een beperkt aantal vluchten; De Laagsteprijsgarantie is niet van toepassing indien er afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Of er sprake is van afwijkende annuleringsvoorwaarden, wordt tijdens het boekingsproces bij de vluchtkeuze kenbaar gemaakt middels een melding dat afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Deze afwijkende annuleringsvoorwaarden staan tevens vermeld op de reisspecificatie. 

 

 • De Laagsteprijsgarantie betekent dat wanneer exact dezelfde reis op www.tui.nl (met in achtneming van onderhavige voorwaarden) bij een andere, op de Nederlandse markt actieve reisaanbieder (die de pakketreis ook vooraf heeft samengesteld en gepubliceerd; dynamic packaging is uitgesloten) goedkoper wordt aangeboden, het verschil in prijs eenmalig en binnen 5 werkdagen na boeking (te rekenen vanaf het moment dat de boeking is gemaakt) kan worden teruggevraagd. Vanaf 61 dagen voor vertrek vervalt de Laagsteprijsgarantie en kan hierop geen beroep (meer) worden gedaan. 
 • Voor de prijsvergelijking geldt dat alle reiselementen gelijk moeten zijn, deze reiselementen omvatten onder andere (maar niet uitsluitend): 
  • De bestemming, accommodatie (waaronder kamertype*), verzorging, vertrek- en aankomstluchthaven en indien bij TUI sprake is van een transfer, een bij een andere reisaanbieder reeds inbegrepen of bijgeboekte transfer. * Wij streven naast een ideale prijs ook een zo comfortabel mogelijk verblijf na. Als een kamertype echt niet geschikt is voor meer personen dan het aan kan, kiezen wij ervoor om dit eerlijk te publiceren. Het spreekt vanzelf dat we ook geen prijsvergelijking kunnen maken als een andere reisorganisator hier minder principieel mee omgaat. 
  • Het reisgezelschap dient ongewijzigd te blijven. 
  • De reisdatum, -duur en periode dienen ongewijzigd te blijven. 
  • Het type zitcomfort dient ongewijzigd te blijven.
 • Het aanbod van de andere reisaanbieder actief op de Nederlandse markt mag niet onderhevig zijn aan 100% annuleringskosten zulks ongeacht het tijdstip van eventuele annulering (non-refundable). 
 • Indien het aanbod van de andere reisaanbieder actief op de Nederlandse markt gratis nachten zijn inbegrepen, kan enkel een beroep worden gedaan op de Laagsteprijsgarantie indien deze gratis nachten op gelijke wijze (zouden) zijn inbegrepen in het aanbod van TUI. 
 • De kostprijs van eventueel bij TUI bijgeboekt (reis)diensten worden te allen tijde in mindering gebracht op de te vergelijken reissom. 

 

 • Terugbetaling kan eenmalig worden aangevraagd wanneer de hoofdboeker kan aantonen (middels het hieronder omschreven Bewijs) dat er binnen 5 dagen na boeking, sprake is van een verschil in de reissom van de gemaakte boeking en de op dat moment geldende reissom van dezelfde vakantie bij een andere reisaanbieder actief op de Nederlandse markt, daarbij uitgaande van de reissom die op het uiteindelijke prijsoverzicht (kassabon) wordt getoond. De aanvraag tot terugbetaling dient te allen tijde plaats te vinden binnen 5 dagen na boeking, bij gebreke waarvan het recht op (aanvraag van) terugbetaling vervalt.
 • Als Bewijs wordt aangemerkt (onder meer): printscreen(s) of foto('s) waarop te allen tijde de verschillende reiselementen, alsmede de geldende prijs op dat moment, de datum en tijdstip waarop het Bewijs is opgemaakt, duidelijk staan vermeld. Het Bewijs dient te allen tijde te zijn opgemaakt binnen 5 dagen na boeking en dient gelijktijdig met de aanvraag tot terugbetaling te worden aangeleverd. Of en in hoeverre het door de hoofdboeker geleverde Bewijs toereikend wordt geacht, is ter uitsluitende beoordeling van TUI. Bij de aanvraag tot terugbetaling dient de hoofdboeker - naast het Bewijs - in ieder geval tevens de boekingsbevestiging te overleggen. Na controle en goedkeuring door TUI, passen wij onze prijs aan en geven een extra korting van € 50,- per boekingsdossier voor Zonvakanties en Verre Reizen en € 12,50 per boekingsdossier voor Stedentrips en Autovakanties. 
 • De Laagsteprijsgarantie wordt eveneens toegepast voor nog te maken boekingen, wanneer exact dezelfde reis bij een andere reisaanbieder actief op de Nederlandse markt, een goedkopere prijs heeft dan de prijs die op dat moment bij TUI van toepassing is, daarbij uitgaande van de reissom die op het uiteindelijke prijsoverzicht (kassabon) wordt getoond. Een consument kan bij TUI binnen 5 dagen na het opmaken van het bovenomschreven Bewijs, een beroep doen op deze goedkopere prijs. Een beroep op deze goedkopere prijs dient te allen tijde plaats te vinden binnen 5 dagen na het opmaken van het bovenomschreven Bewijs, bij gebreke waarvan het recht op de goedkopere prijs vervalt. Of en in hoeverre het geleverde Bewijs toereikend wordt geacht, is ter uitsluitende beoordeling van TUI. Na controle en goedkeuring door TUI, passen wij onze prijs aan en geven een extra korting van € 50,- per boekingsdossier voor Zonvakantie en Verre Reizen en € 12,50 per boekingsdossier voor Stedentrips en Autovakanties. 
 • Terugbetaling van het verschil kan uitsluitend worden aangevraagd via het TUI Customer Services Center of het reisbureau / mobiele reisadviseur / de reisagent en wordt in overleg tussen de hoofdboeker en het Customer Services Center of het reisbureau / mobiele reisadviseur / de reisagent uitbetaald. Kijk voor de bereikbaarheid en contactgegevens van het Customer Services Center op https://www.tui.nl/contact/ of neem contact op met het betreffende reisbureau/reisadviseur/reisagent.
 • De waarde van de huidige boeking is bepaald op het moment van boeken en bevestigd in de oorspronkelijke boekingsbevestiging.

Voorwaarden Omruilgarantie

 • Een beroep op de Omruilgarantie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar. Een beroep op de Omruilgarantie is minderjarigen slechts toegestaan mits zij toestemming hebben van een ouder/voogd en ze aan de overige actievoorwaarden voldoen. 
 • De omruilgarantie geldt op door TUI aangeboden vooraf georganiseerde pakketreizen: Zonvakanties, Verre reizen, Stedentrips, Wintersport, Rondreizen (inclusief fly-drives) en Riviercruises*, alsmede Autovakanties.
 • De omruilgarantie is niet van toepassing op boekingen die op aanvraag zijn gemaakt. Tevens is het omruilen naar een reis op aanvraag niet mogelijk.
 • De omruilgarantie is niet van toepassing op door kanalen samengestelde reizen, de verkoop van losse vliegtickets, Vakantiehuizen, Cruises, Sportreizen, TUI Villa's en Gekoppelde Reisarrangementen. 
 • Deze versoepelde omruilgarantie is geldig tot en met 31 maart 2021.
 • Wanneer er een vliegreis is inbegrepen in de reis dient de vlucht met vertrek vanaf een Nederlandse luchthaven te zijn. Dit geldt zowel voor de reis die men wenst om te boeken als de nieuw gewijzigde boeking.
 • De omruilgarantie betekent dat een pakketreis zonder opgave van reden en zonder wijzigingskosten verschuldigd te zijn, maximaal 2 keer kan worden omgeboekt naar een andere reis later in het zomerseizoen, het najaar of de winter of het zomerseizoen van 2021 vanaf het moment dat deze periodes boekbaar zijn. 
 • Omruilen kan uitsluitend worden uitgevoerd via het TUI Customer Services Center, één van de TUI winkels, Mobiele Reis Adviseurs of bij TUI aangesloten reisagenten.
 • Enkel de hoofdboeker kan tot 2 keer een beroep doen op de omruilgarantie.  Hiermee kunt u zonder wijzigingskosten uw reis met een vertrekdatum in het gehele zomer- of winterseizoen omboeken naar een andere datum, bestemming of ander reisgezelschap. 
 • Met betrekking tot een beroep op de omruilgarantie geldt: 
  • Voor Zonvakantie en Verre Reizen geldt omruilen mag tot 7 dagen voor vertrek
  • Voor Dichtbij vakanties, Stedentrips, Wintersport, Rondreizen (inclusief fly-drives) en Rivierscruises, alsmede autovakanties geldt omruilen mag tot 28 dagen voor vertrek
  • De omruilgarantie is geldig voor bestaande en nieuwe boekingen. 
  • De nieuwe vertrekdatum van de omgeboekte reis kan zijn later in het zomerseizoen, het najaar of in de winter of het zomerseizoen van 2021 vanaf het moment dat deze periode boekbaar zijn. 
  • De bestaande reis moet worden omgeruild naar een reis die hier conform de voorwaarden voor in aanmerking komt. 
  • Met betrekking tot het prijsverschil tussen uw oorspronkelijke reis en uw nieuwe reis, geldt als voorwaarde dat de reissom voor uw nieuwe reis maximaal 40% minder mag bedragen dan de reissom van uw initiële reis. Als de reissom van uw nieuwe vakantie duurder wordt, dan is de meerprijs van deze vakantie voor uw eigen kosten. Als de reissom van uw nieuwe vakantie minder wordt, dan betaalt TUI u het verschil terug, tot maximaal 40% van de initiële reissom, en dit in de vorm van een TUI voucher. Hierbij wordt rekening gehouden met het reeds door u betaalde bedrag voor uw oorspronkelijke boeking. Dit kan betekenen dat u na verrekening niet de volledige 40% in een voucher krijgt uitgekeerd. 
  • De waarde van de gewijzigde boeking wordt bepaald op het moment van omboeken en voor de op dat moment geldende prijzen. 
  • De waarde van de oorspronkelijke boeking is bepaald op het moment van boeking ervan en bevestigd in de oorspronkelijke boekingsbevestiging. 
 • Met betrekking tot het wijzigen van het reisgezelschap van een bestaande boeking geldt:
  • Enkel de identiteit van de personen in het reisgezelschap kan gewijzigd worden, het aantal personen dat deelneemt aan de reis kan gewijzidg worden onder de volgende voorwaarden: extra personen toevoegen aan het reisgezelschap kan altijd. Wijzigen naar een kleiner reisgezelschap kan enkel indien de reissom minimum dezelfde blijft na herboeking.  
  • De hoofdboeker van de reis dient ongewijzigd te blijven. 
 • Bij het gebruik van de omruilgarantie vervalt het recht op 5 dagen bedenktijd op de nieuwe boeking. De boeking is m.a.w. definitief bevestigd vanuit de klant. 
 • Eventuele acties die van toepassing waren tijdens de oorspronkelijke boeking zijn niet van toepassing bij het gebruikmaken van de Omruilgarantie. 
 • Indien een vlucht binnen de pakketreis wordt uitgevoerd door Transavia, geldt de Omruilgarantie uitsluitend op een select aantal vluchten. Dit wordt tijdens het boekingsproces bij aanvullende informatie onder het kopje: (Let op! Afwijkende voorwaarden vluchten Transavia) kenbaar gemaakt dat de Omruilgarantie niet van toepassing is op deze vluchten. Ook op uw reisspecificatie staan de afwijkende voorwaarden vermeld. 

Voorwaarden We-lossen-het-op-garantie

 • TUI belooft haar reizigers altijd bereikbaar te zijn, tijdens en na afloop van de reis. Uiteraard doet TUI er alles aan om uw reis volledig naar wens te laten verlopen en eventuele problemen ter plaatse op te lossen. Toch kan het voorkomen dat u na uw reis een melding bij ons wilt maken. De afdeling Klantenservice van TUI beantwoordt vragen en reacties na afloop van de reis en probeert samen met u een oplossing te vinden. U kunt een klacht indienen via ons webportaal.
 • Repatriëring; Mocht er echter sprake zijn van een calamiteit op je bestemming, dan ben je er met een pakketreis van verzekerd dat TUI je weer veilig naar huis brengt. Of het nu gaat om een pandemie, natuurramp of andere calamiteit. Samen uit, samen thuis. Let op: repatriëring is alleen van toepassing wanneer je een pakketreis boekt. Meer hierover lees je in de ANVR Reizigersvoorwaarden. Met een los vliegticket ben je zelf verantwoordelijk voor je terugreis. 
 • Tijdens de reis kunt op onderstaande manieren contact met ons opnemen:
  • Voor vliegvakanties waar TUI reisleiding aanwezig is: +31 852 729461 of sms: 8727.
  • Voor overige bestemmingen, autovakanties of stedenstrips, waar geen TUI reisleiding aanwezig is: +31 (0)53 4880 050.
  • Voor klanten die vanaf Nederland naar de volgende landen reizen: Azoren, Corsica, Colombia, Suriname, Zuid-Afrika, Canada: +31 (0)53 4880 050.
  • Eén van de TUI winkels, Mobiele Reis Adviseurs of bij TUI aangesloten reisagenten.
  • E-mail: https://www.tui.nl/klantenservice/contactformulier.
  • De Messenger van de TUI Facebook pagina.

Voorwaarden Niet-goed-geld-terug-garantie

 • De niet-goed-geld-terug-garantie geldt op door TUI aangeboden vooraf georganiseerde pakketreizen: Zonvakanties en Verre reizen.
 • Als na aankomst (binnen 24 uur) blijkt dat de accommodatie niet voldoet aan de beschrijving zoals bijgevoegd in de boeking (PDF bestand waarin de accommodatie staat beschreven), op basis waarvan de accommodatie is geboekt, zoekt TUI binnen maximum 48h een oplossing.
 • De maximum 48-uurs garantie is van toepassing op klachten (ten aanzien van het hotel of algemeen) die door vertegenwoordigers van TUI ter plaatse, terecht worden bevonden. Zij hanteren bij de beoordeling van de klacht zo veel als mogelijk objectieve maatstaven.
 • Als door de vertegenwoordiger van TUI is vastgesteld dat de klacht valt onder de maximum 48 uurs garantie zijn er 3 scenario’s mogelijk:
  • De klacht wordt naar tevredenheid opgelost. Er komt geen vervolg.
  • TUI biedt binnen 48uur een oplossing die naar het oordeel van de TUI vertegenwoordiger ter plaatse adequaat en passend is.
  • Er kan door TUI geen oplossing geboden worden.
 • Indien er, zoals beschreven onder 2, wel een oplossing geboden wordt, die naar het oordeel van de TUI vertegenwoordiger ter plaatse (die daarbij objectieve maatstaven dient te hanteren), adequaat en passend is dan is daarmee de klacht verholpen.
 • Indien er, zoals beschreven onder 3, in het geheel geen oplossing kan worden geboden dan heb je (onder voorbehoud van beschikbaarheid van vluchten en beschikbaarheid van het zitcomfort in de categorie die je zelf hebt geboekt) het recht om terug te vliegen naar de luchthaven van waar je vertrokken bent. TUI regelt je terugvlucht , betaalt je terugvlucht en restitueert daarnaast je reissom. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dien je dat binnen 12u nadat de 48-uur termijn is verstreken (zoals hierboven omschreven) bij de TUI vertegenwoordiger ter plaatse aan te geven. Buiten deze termijn vervalt het recht op een terugvlucht.
 • Indien er, zoals beschreven onder 3, in het geheel geen oplossing geboden kan worden en indien je geen gebruik maakt van de terugvlucht zoals hierboven beschreven, kies je er voor om je reis voort te zetten. Je ontvangt alsdan een compensatie voor elke dag die verstrijkt zonder dat er een reactie op jouw klacht is gekomen van de TUI vertegenwoordiger ter plaatse.
 • Wat uw vraag of probleem ook is, wij lossen het graag op. Als u tijdens uw vakantie opmerkingen of klachten hebt, dient u altijd contact op te nemen met onze reisleiding ter plaatse. Wacht niet tot u weer thuis bent. Uw host(ess) kan immers meteen een oplossing zoeken zodat u verder kunt genieten van uw vakantie. De ervaring leert dat wij op deze manier veel problemen snel en ter plaatse kunnen oplossen. Als uw host(ess) niet bereikbaar is, niet voor de gewenste oplossingen zorgt of als er geen reisleiding aanwezig is, dient u contact op te nemen met onze organisatie in Nederland. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op +31 534 880050.
 • De niet-goed-geld-terug-garantie is niet van toepassing op door kanalen samengestelde reizen, de verkoop van losse vliegtickets, TUI Villa’s, Sportreizen, Cruises, Rondreizen, Gekoppelde Reisarrangementen, Stedentrips en Autovakanties.
Omruilgarantie
 • Een beroep op de Omruilgarantie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar. Een beroep op de Omruilgarantie is minderjarigen slechts toegestaan mits zij toestemming hebben van een ouder/voogd en ze aan de overige actievoorwaarden voldoen. 
 • De omruilgarantie geldt op door TUI aangeboden vooraf georganiseerde pakketreizen: Zonvakanties, Verre reizen, Stedentrips, Wintersport, Rondreizen (inclusief fly-drives) en Riviercruises*, alsmede Autovakanties.
 • De omruilgarantie is niet van toepassing op boekingen die op aanvraag zijn gemaakt. Tevens is het omruilen naar een reis op aanvraag niet mogelijk. 
 • De omruilgarantie is niet van toepassing op door kanalen samengestelde reizen, de verkoop van losse vliegtickets, Vakantiehuizen, Cruises, Sportreizen, TUI Villa's en Gekoppelde Reisarrangementen. 
 • Deze versoepelde omruilgarantie is geldig tot en met 31 maart 2021. 
 • Wanneer er een vliegreis is inbegrepen in de reis dient de vlucht met vertrek vanaf een Nederlandse luchthaven te zijn. Dit geldt zowel voor de reis die men wenst om te boeken als de nieuw gewijzigde boeking.
 • De omruilgarantie betekent dat een pakketreis zonder opgave van reden en zonder wijzigingskosten verschuldigd te zijn, maximaal 2 keer kan worden omgeboekt naar een andere reis later in het seizoen, het najaar of de winter of het zomerseizoen van 2021 vanaf het moment dat deze periodes boekbaar zijn. 
 • Omruilen kan uitsluitend worden uitgevoerd via het TUI Customer Services Center, één van de TUI winkels, Mobiele Reis Adviseurs of bij TUI aangesloten reisagenten.
 • Enkel de hoofdboeker kan tot 2 keer een beroep doen op de omruilgarantie. Hiermee kunt u zonder wijzigingskosten uw reis met een vertrekdatum in het gehele zomer-of winterseizoen omboeken naar een andere datum, bestemming of ander reisgezelschap. 
 • Met betrekking tot een beroep op de omruilgarantie geldt:  
  • Voor Zonvakanties en Verre reizen geldt omruilen mag tot 7 dagen voor vertrek
  • Voor Dichtbij vakanties, Stedentrips, Wintersport, Rondreizen (inclusief fly-drives) en Riviercruises, alsmede autovakanties geldt omruilen mag tot 28 dagen voor vertrek
  • De omruilgarantie is geldig voor bestaande en nieuwe boekingen. 
  • De nieuwe vertrekdatum van de omgeboekte reis kan zijn later in het zomerseizoen, het najaar of in de winter of het zomerseizoen van 2021 vanaf het moment dat deze periode boekbaar zijn.  
  • De bestaande reis moet worden omgeruild naar een reis die hier conform de voorwaarden voor in aanmerking komt. 
  • Met betrekking tot het prijsverschil tussen uw oorspronkelijke reis en uw nieuwe reis, geldt als voorwaarde dat de reissom voor uw nieuwe reis maximaal 40% minder mag bedragen dan de reissom van uw initiële reis. Als de reissom van uw nieuwe vakantie duurder wordt, dan is de meerprijs van deze vakantie voor uw eigen kosten. Als de reissom van uw nieuwe vakantie minder wordt, dan betaalt TUI u het verschil terug, tot maximaal 40% van de initiële reissom, en dit in de vorm van een TUI voucher. Hierbij wordt rekening gehouden met het reeds door u betaalde bedrag voor uw oorspronkelijke boeking. Dit kan betekenen dat u na verrekening niet de volledige 40% in een voucher krijgt uitgekeerd. 
  • De waarde van de gewijzigde boeking wordt bepaald op het moment van omboeken en voor de op dat moment geldende prijzen. 
  • De waarde van de oorspronkelijke boeking is bepaald op het moment van boeking ervan en bevestigd in de oorspronkelijke boekingsbevestiging. 
 • Met betrekking tot het wijzigen van het reisgezelschap van een bestaande boeking geldt: 
  • Enkel de identiteit van de personen in het reisgezelschap kan gewijzigd worden, het aantal personen dat deelneemt aan de reis kan gewijzigd worden onder de volgende voorwaarden: extra personen toevoegen aan het reisgezelschap kan altijd. Wijzigen naar een kleiner reisgezelschap kan enkel indien de reissom minimum dezelfde blijft na herboeking.  
  • De hoofdboeker van de reis dient ongewijzigd te blijven. 
 • Bij het gebruik van de omruilgarantie vervalt het recht op 5 dagen bedenktijd op de nieuwe boeking. De boeking is m.a.w. definitief bevestigd vanuit de klant. 
 • Eventuele acties die van toepassing waren tijdens de oorspronkelijke boeking zijn niet van toepassing bij het gebruikmaken van de Omruilgarantie. 
 • Indien een vlucht binnen de pakketreis wordt uitgevoerd door Transavia, geldt de Omruilgarantie uitsluitend op een select aantal vluchten. Dit wordt tijdens het boekingsproces bij aanvullende informatie onder het kopje: (Let op! Afwijkende voorwaarden vluchten Transavia) kenbaar gemaakt dat de Omruilgarantie niet van toepassing is op deze vluchten. Ook op uw reisspecificatie staan de afwijkende voorwaarden vermeld.